آموزش تاریخ و زمان در PHP


مرجع توابع کار با تاریخ و زمان در PHP / Date & Time Functions – PHP

این توابع به توسعه دهنده امکان می دهند تا مقدار تاریخ و زمان سرویس دهنده/سروری که اسکریپت PHP بر روی آن اجرا می شود را بازیابی نماید. با استفاده از توابع Date و Time توسعه دهنده می تواند تاریخ و زمان سرویس دهنده را به روش های مختلف فرمت دهی کرده و نمایش دهد.

تنظیمات زمان اجرا در فایل php.ini

تنظیمات متناظر در فایل php.ini رفتار این توابع را در زمان اجرا تعیین می کند. تمامی این پارامترها در ویرایش 5 زبان PHP به بعد قابل دسترسی و ویرایش می باشند.
پارامترهای تنظیم کننده ی Data/Time به شرح زیر می باشند:

تغییر پذیرشرح کاربردپیش فرضاسم پارامتر

PHP_INI_ALLعرض جغرافیایی پیش فرض را تعیین می کند.”31.7667″date.default_latitude

PHP_INI_ALLطول جغرافیایی پیش فرض را تعیین می کند.”35.2333″date.default_longitude

PHP_INI_ALLمقدار پیش فرض طلوع آفتاب را مشخص می کند.”90.83″date.sunrise_zenithdate.sunrise_zenith

PHP_INI_ALLمقدار پیش فرض غروب آفتاب را مشخص می کند.”90.83″date.sunset_zenith

PHP_INI_ALLمنطقه ی زمانی پیش فرض را تعیین می کند.””date.timezone

شمارهتابع مربوطه و شرح کاربرد آنقدیمی ترین ویرایش PHP که از این تابع پشتیبانی می کند

1 checkdate()
این تابع یک تاریخ میلادی را اعتبارسنجی کرده و صحت اعتبار آن را مشخص می کند. 3

2 date_create()
یک آبجکت جدید DateTime دربردارنده ی مقدار زمان و تاریخ ایجاد کرده و به عنوان خروجی برمی گرداند. 5

3 date_set()
مقدار تاریخ را تنظیم و یک تاریخ جدید مقداردهی می کند. 5

4 date_default_timezone_get()
منطقه ی زمانی پیش فرض را برمی گرداند. 5

5 date_default_timezone_set()
منطقه ی زمانی پیش فرض را تنظیم می کند. 5

6 date_format()
تاریخ را بر اساس فرمت ارسال شده به عنوان پارامتر، قالب دهی کرده و در خروجی برمی گرداند. 5

7 date_isodate_set()
یک تاریخ را بر اساس استاندارد بین المللی ISO8601 تنظیم می کند. 5

8 date_modify()
این تابع مهر زمانی/ مقدار timestamp را ویرایش می کند. 5

9 date_offset_get()
اختلاف ساعت تابستانی و صرفه جویی در زمان نور روز را بر حسب ثانیه برمی گرداند. به عبارت دیگر اختلاف بین ساعت تابستانی و زمستانی (daylight saving time offset) را در قالب ثانیه محاسبه کرده و برمی گرداند. 5

10 date_parse()
تابع جاری یک آرایه ی متناظر (associative) حاوی اطلاعات دقیق درباره ی تاریخ ارائه شده، بر می گرداند. 5

11 date_sun_info()
تابع حاضر یک آرایه دربردارنده ی اطلاعات طلوع/غروب آفتاب و زمان تاریک و روشن شدن هوا را برمی گرداند. 5

12 date_sunrise()
زمان طلوع آفتاب مربوط به یک روز / مکان جغرافیایی خاص را برمی گرداند. 5

13 date_sunset()
زمان غروب آفتاب مربوط به یک روز / مکان مشخص را برمی گرداند. 5

14 date_time_set()
مقدار زمان را تنظیم می کند. 5

15 date_timezone_get()
تابع کنونی مقدار منطقه ی زمانی را با توجه به اطلاعات ارائه شده در آبجکت ورودی DateTime به عنوان خروجی برمی گرداند. 5

16 date_timezone_set()
مقدار منطقه ی زمانی آبجکت DateTime را تنظیم می کند. 5

17 date()
مقدار زمان و تاریخ را بر اساس منطقه ی کنونی قالب دهی می کند. 3

18 getdate()
این تابع یک آرایه دربردارنده ی اطلاعات مربوط به زمان و تاریخ مهر زمانی سیستم Unix در خروجی برمی گرداند. 3

19 gettimeofday()
این تابع اطلاعات مربوط به زمان جاری را در قالب یک آرایه برمی گرداند. 3

20 gmdate()
مقدار تاریخ/زمان را بر اساس استاندارهای زمانی GMT/UTC فرمت دهی می نماید. 3

21 gmmktime()
مهر زمانی سیستم Unix که معادل یک تاریخ GMT می باشد را بازگردانی می نماید. این تابع یک تاریخ GMT را به عنوان پارامتر دریافت کرده و معادل (مهر زمانی) Unix آن را برمی گرداند. 3

22 gmstrftime()
مقدار زمان/تاریخ GMT/UTC را بر اساس تنظیمات محل فعلی فرمت دهی می کند. 3

23 idate()
مقدار زمان/تاریخ جاری را در قالب عدد صحیح فرمت دهی می نماید. 5

24 localtime()
این تابع زمان جاری (منطقه ی جغرافیایی کنونی) را در قالب یک آرایه که تمامی اجزا تشکیل دهنده ی مهرزمانی سیستم Unix را شامل می شود، در خروجی برمی گرداند. 4

25 microtime()
زمان جاری را همراه با میکرو ثانیه برمی گرداند. 3

26 mktime()
مقدار یک تاریخ معین را به عنوان پارامتر دریافت کرده و معادل مهر زمانی Unix را برای آن برمی گرداند. 3

27 strftime()
مقدار تاریخ/زمان جاری را بر اساس تنظیمات محلی (منطقه ی جغرافیایی مورد نظر) فرمت دهی می کند. 3

28 strptime()
مقدار زمان/تاریخ که خروجی تابع srtftime() می باشد را به فرمت دلخواه تبدیل (parse) می کند. 5

29 strtotime()
تابع جاری یک مقدار تاریخ/زمان که در قالب رشته (متن) قرار داده شده را به یک مهر زمانی Unix تبدیل می کند. 3

30 time()
تابع حاضر زمان جاری (زمان سیستم و منطقه ی جغرافیایی جاری) را به صورت یک مهرزمانی Unix برمی گرداند. 3

31 timezone_abbreviations_list()
تابع جاری یک آرایه ی متناظر (متشکل از جفت های اسم و مقدار) دربردارنده ی dst، اختلاف زمانی (offset) و اسم منطقه ی زمانی (timezone name) برمی گرداند. 5

32 timezone_identifiers_list()
تابع حاضر اسم یا id تمامی منطقه های زمانی را در قالب یک آرایه اندیس دار به عنوان خروجی برمی گرداند. 5

33 timezone_name_from_abbr()
اسم مختصر منطقه ی زمانی مورد نظر را برمی گرداند. 5

34 timezone_name_get()
این تابع اسم منطقه ی زمانی را به عنوان خروجی برمی گرداند. 5

35 timezone_offset_get()
اختلاف زمانی timezone مورد نظر با GMT برمی گرداند. 5

36 timezone_open()
این تابع یک آبجکت DateTimeZone جدید در خروجی برمی گرداند. 5

37 timezone_transitions_get()
Returns all transitions for the timezone 5

شمارهثابت مربوطه و شرح کاربرد آن

1 DATE_ATOM
Atom (example: 2005-08-15T16:13:03+0000)

2 DATE_COOKIE
HTTP Cookies (example: Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC)

3 DATE_ISO8601
ISO-8601 (example: 2005-08-14T16:13:03+0000)

4 DATE_RFC822
RFC 822 (example: Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC)

5 DATE_RFC850
RFC 850 (example: Sunday, 14-Aug-05 16:13:03 UTC)

6 DATE_RFC1036
RFC 1036 (example: Sunday, 14-Aug-05 16:13:03 UTC)

7 DATE_RFC1123RFC
RFC 1123 (example: Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC)

8 DATE_RFC2822
RFC 2822 (Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 +0000)

9 DATE_RSS
RSS (Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC)

10 DATE_W3C
World Wide Web Consortium (example: 2005-08-14T16:13:03+0000)

11 SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP
Timestamp ( Available in 5.1.2 )

12 SUNFUNCS_RET_STRING
Hours:minutes (example: 08:02) ( Available in 5.1.2 )

13 SUNFUNCS_RET_DOUBLE
Hours as floating point number (example 8.75)( Available in 5.1.2 )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *