آموزش خواندن مقدار گره (node) با PHP SimpleXML


آموزش خواندن مقادیر گره ها با استفاده از SimpleXML :

همانطور که در درس قبلی اشاره کردیم، SimpleXML یک افزونه PHP است که امکان ویرایش، خواندن و نوشتن اطلاعات فایل های XML را در زبان PHP، فراهم می کند.

آموزش خواندن مقادیر گره ها (Node Values) با SimpleXML :

در کد مثال عملی زیر، نحوه خواندن مقادیر گره ها (Node Values) را با استفاده از ابزار SimpleXML، آموزش داده ایم. در این مثال اطلاعات گره های موجود در فایل note.xml استخراج شده اند :

 <?php $xml=simplexml_load_file("note.xml") or die("Error: Cannot create object"); echo $xml->to . "<br>"; echo $xml->from . "<br>"; echo $xml->heading . "<br>"; echo $xml->body; ?>         

خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود :

 Tove Jani Reminder Don't forget me this weekend!         

آموزش خواندن مقادیر المنت های خاص با SimpleXML :

فرض کنید فایل XML ای دیگری به نام books.xml داریم که اطلاعات آن به صورت زیر است :

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <bookstore>           <book category="COOKING">           <title lang="en">Everyday Italian</title>           <author>Giada De Laurentiis</author>           <year>2005</year>           <price>30.00</price>  </book>           <book category="CHILDREN">           <title lang="en">Harry Potter</title>           <author>J K. Rowling</author>           <year>2005</year>           <price>29.99</price>  </book>           <book category="WEB">           <title lang="en-us">XQuery Kick Start</title>           <author>James McGovern</author>           <year>2003</year>           <price>49.99</price>  </book>           <book category="WEB">           <title lang="en-us">Learning XML</title>           <author>Erik T. Ray</author>           <year>2003</year>           <price>39.95</price>  </book> </bookstore>         

با استفاده از کد مثال عملی زیر، مقادیر گره های عنصر &lttitle&gt را در المنت &ltbook&gt اول و دوم فایل books.xml را خوانده ایم :

 <?php $xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Cannot create object"); echo $xml->book[0]->title . "<br>"; echo $xml->book[1]->title;  ?>         

خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود :

 Everyday Italian Harry Potter         

آموزش خواندن مقادیر گره ها با استفاده از حلقه loop در PHP :

در کد مثال عملی زیر، با استفاده از یک حلقه loop به درون کلیه المنت های &ltbook&gt در فایل “books.xml” حرکت کرده و مقدار گره های المنت های &lttitle&gt، &ltyear&gt و &ltprice&gt را خوانده ایم :

 <?php $xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Cannot create object"); foreach($xml->children() as $books) {    echo $books->title . ", ";    echo $books->author . ", ";    echo $books->year . ", ";   echo $books->price . "<br>";  }  ?> 

خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود :

 Everyday Italian, Giada De Laurentiis, 2005, 30.00 Harry Potter, J K. Rowling, 2005, 29.99 XQuery Kick Start, James McGovern, 2003, 49.99 Learning XML, Erik T. Ray, 2003, 39.95 

آموزش خواندن مقدار خاصیت ها (Attribute) با SimpleXML :

در کد مثال عملی زیر، مقدار خاصیت “Category” مربوط به عنصر اول &ltbook&gt و مقدار خاصیت “lang” مربوط به عنصر &lttitle&gt در دومین المنت &ltbook&gt را با استفاده از SimpleXML خوانده ایم :

 <?php $xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Cannot create object"); echo $xml->book[0]['category'] . "<br>"; echo $xml->book[1]->title['lang'];  ?>         

خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود :

 COOKING en         

آموزش خواندن مقدار خاصیت ها (Attribute) با استفاده از حلقه loop :

در کد مثال عملی زیر و با استفاده از یک حلقه &ltloop&gt ، مقدار المنت های &lttitle&gt را در فایل “books.xml” خوانده ایم :

 <?php $xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Cannot create object"); foreach($xml->children() as $books) {    echo $books->title['lang'];   echo "<br>";  }  ?>         

خروجی کد مثال عملی فوق به صورت زیر است :

 en en en-us en-us         

مثال های عملی بیشتر برای ابزار SimpleXML :

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تابع های مرتبط با ابزار SimpleXML SimpleXML به بخش مرجع آموزش کار با SimpleXML در سایت تحلیل داده بروید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *