آموزش مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در PHP


مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP

PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث جاری آن ها را فهرست کرده و شرح مختصری از هر یک ارائه می دهیم. PHP با ویرایش 4.1.13 دیتابیس MySQLi و نسخه های جدیدتر آن کار می کند.

نصب افزونه

افزونه ی MySQLi در ویرایش 5.0.0 زبان PHP اضافه و درایور native آن در ورژن 5. 3. 0 معرفی شد. جزئیات نصب آن تحت این آدرس قابل دسترسی می باشد: http://php.net/manual/en/mysqli.installation.php .

فهرست توابع کار با دیتابیس MySQLi

شمارهتوابع مربوطه و شرح کاربرد آنقدیمی ترین ویرایش PHP که از تابع مربوطه پشتیبانی می کند

1 mysqli_affected_rows
تابع جاری تعداد سطرهایی که طی عملیات قبلی MySQL تحت تاثیر قرار گرفته و بروز رسانی (ویرایش) شده اند را برمی گرداند. 4

2 mysqli_autocommit
این تابع به توسعه دهنده امکان می دهد تا قابلیت auto-commit یا نهایی کردن و بستن الحاقات مربوط به عملیات تراکنش دیتابیس را فعال یا غیر فعال کند. 4.3.0

3 mysqli-close
این تابع دسترسی به دیتابیس MySQLi را می بندد. به عبارت دیگر اتصال و دسترسی غیردائمی به دیتابیس MySQL را می بندد. 4

4 mysqli connect
اتصال به دیتابیس MySQL را برقرار کرده و امکان دسترسی و تعامل با آن را فراهم می آورد. 4

5 mysqli create db
این تابع یک اتصال به دیتابیس MySQL جهت دسترسی و تعامل با اطلاعات آن ایجاد می کند. 5

6 mysqli change user
از این تابع برای تنظیم دیتابیس جاری به عنوان دیتابیس مورد نظر (جهت اتصال و دسترسی) بجای دیتابیس مشخص شده به عنوان پارامتر تابع mysqli_connect، استفاده می شود. به عبارت دیگر دیتابیس مورد نظر جهت اتصال را تغییر می دهد. 5

7 mysqli character set name
Character set یا مجموعه کاراکترهای پیش فرض دیتابیس مورد دسترسی (database connection) را برمی گرداند. 5

8 connect errno
شماره یا مقدار کد خطای (error code) رخ داده که در زمان آخرین بار اتصال به دیتابیس رخ داده را برمی گرداند. 5

9 data seek
این تابع اشاره گر داخلی به نتیجه (result pointer) را به سطر دلخواه از جدول دیتابیس تغییر می دهد. 4

10 mysqli debug
این تابع برای انجام عملیات خطایابی استفاده می شود. 5

11 dump debug info
این تابع برای ذخیره و نمایش اطلاعات مربوط به خطا در فایل گزارشات خطا (log) بکار می رود. 5

12 mysqli error list
فهرست (شرح) تمامی خطاهایی که در آخرین اتصال به دیتابیس رخ داده را برمی گرداند. 4

13 mysqli_error
شرح خطایی که در اثر فراخوانی آخرین تابع رخ داده را برمی گرداند. 4

14 mysqli fetch all
با این تابع برنامه نویس می تواند تمامی سطرهای خروجی را واکشی کرده و مجموعه نتیجه (سطرهای خروجی) را در قالب یک آرایه ی متناظر (اسم-مقدار) برگرداند. 4

15 mysqli fetch array
این تابع مجموعه نتیجه (سطرهای خروجی) را در قالب یک آرایه ی متناظر (اسم-مقدار) یا اندیس دار (index) بازیابی می کند. 5

16 mysqli fetch assoc
یک سطر خروجی را منحصرا در قالب یک آرایه ی متناظر (اسم-مقدار) برمی گرداند. 5.3

17 mysqli fetch field direct
این تابع ستون بعدی در مجموعه نتیجه ی مورد نظر (سطرهای واکشی شده) را در قالب یک آبجکت ریخته و برمی گرداند. 4

18 mysqli fetch fields
این تابع یک آرایه از آبجکت ها را در خروجی برمی گرداند. 4

19 mysqli fetch lengths
این تابع طول فیلدهای موجود در خروجی را در قالب یک آرایه از اعداد صحیح برمی گرداند. 4

20 mysqli fetch object
سطر جاری از مجموعه خروجی ها و سطرهای واکشی شده را در قالب یک آبجکت برمی گرداند. 5

21 mysqli field count
تعداد ستون های موجود در مجموعه خروجی را در قالب یک عدد صحیح بازمی گرداند. 5

22 mysqli field seek
این تابع اشاره گر به ستون (column cursor) را به اندیس (offset) ستون مورد نظر تنظیم می کند. 5

23 mysqli field tell
موقعیت و اندیس فیلد (field cursor position) را در خروجی برمی گرداند. 5

24 mysqli_free_result
مقدار حافظه ای که خروجی کوئری (نتیجه) به خود اختصاص داده را آزاد می سازد. 5

25 mysqli get charset
یک آبجکت حامل مجموعه کاراکتر و زبان دیتابیس (character set object) را برمی گرداند. 4

26 mysqli get client info
ویرایش کتابخانه ی سرویس گیرنده و کاربر MySQL را به عنوان عدد صحیح در خروجی برمی گرداند. 5

27 mysqli get client stats
آماره و اطلاعات مربوط به سرویس گیرنده ها که به MySQL Server متصل شده اند را در قالب یک آرایه برمی گرداند. 5

28 mysqli get client version
ورژن (کتابخانه) نرم افزار سرویس گیرنده ی و محیط مدیریت دیتابیس MySQLi را در قالب یک عدد صحیح برمی گرداند. 5.1.0

29 mysqli get connection stats
اطلاعات و آماره های مربوط به client connection (متغیری که عملیات مربوط به اتصال به دیتابیس در آن ذخیره می شوند) و اتصال صورت گرفته به سرور MySQLi را برمی گرداند. 5

30 mysqli get host info
این تابع اسم دستگاه میزبان (MySQLi server hostname) و نوع connection به دیتابیس را برمی گرداند. 5

31 mysqli get proto info
اطلاعات مربوط به ورژن پروتکل MySQLi را در خروجی برمی گرداند. 5

32 mysqli get server info
اطلاعات مربوط به سرور MySQLi را در خروجی برمی گرداند. 5

33 mysqli info
این تابع اطلاعات مربوط آخرین کوئری اجرا شده را برمی گرداند. 5

34 mysqli init
این تابع یک آبجکت برمی گرداند که بایستی به عنوان پارامتر به تابع ()mysqli_real_connect ارسال می شود. 5

35 mysqli insert id
این تابع id یا شناسه ی آخرین کوئری اجرا شده بر روی دیتابیس را برمی گرداند. 5

36 mysqli kill
این پارامتر به سرویس دهنده دستور می دهد که thread دیتابیس MySQLi که پارامتر processid اسم آن را مشخص می کند را کلا متوقف کند. 5

37 mysqli more results
این تابع بررسی می کند آیا خروجی بیشتری در اثر اجرای چندین کوئری بر روی دیتابیس وجود دارد یا خیر. 5

38 mysqli multi query
این تابع به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا چندین کوئری برای اجرا بر روی دیتابیس را توسط ; از هم جدا کند. 5

39 mysqli next result
مجموعه نتیجه و خروجی بعدی اجرای چندین کوئری بر روی دیتابیس که توسط تابع ()mysqli_multi_query انجام شده است را آماده می کند. 5

40 mysqli num fields
این تابع تعداد فیلدهای موجود در مجموعه نتیجه (خروجی اجرای کوئری) را برمی گرداند. 5

41 mysqli num rows
این تابع تعداد سطرهای موجود در خروجی (مجموعه نتیجه و خروجی کوئری) را برمی گرداند. 5

42 mysqli options
این تابع تنظیمات اتصال به دیتابیس را مشخص کرده و می تواند تنظیمات اتصال به دیتابیس را تغییر دهد. 5

43 mysqli ping
این تابع از یک server connection (اتصال برقرار شده با سرور و دسترسی به دیتابیس) پینگ گرفته و در صورت عدم دسترسی به آن، اتصال را بار دیگر برقرار می کند. 5

44 mysqli query
این تابع یک کوئری/دستور درخواست اطلاعات را بر روی دیتابیس اجرا می کند. 5

45 mysqli query
این تابع یک کوئری/دستور درخواست اطلاعات را بر روی دیتابیس اجرا می کند. 5

46 mysqli real connect
این تابع یک اتصال جدید (connection) جهت دسترسی به دیتابیس MySQLi باز می کند. 5

47 mysqli real escape string
این تابع کاراکترهای معنی دار در دیتابیس را که داخل رشته در یک دستور SQL جای گرفته اند را از آن حذف (escape) می کند. 5

48 mysqli refresh
این تابع اطلاعات جداول و کش ها را (refresh) بروز رسانی کرده یا اطلاعات و داده های سرور replication (تکثیر اطلاعات) را reset می کند. 5

49 mysqli rollback
تابع جاری تراکنش فعلی که از طریق Connection مربوطه نهایی شده را به عقب برمی گرداند (rollback). 5

50 mysqli select db
این تابع دیتابیسی که PHP به صورت پیش فرض به آن متصل می شود را تغییر می دهد. 5

51 mysqli set charset
این تابع مجموعه کاراکتر پیش فرض و زبان مورد استفاده ی اطلاعات دیتابیس را تنظیم و مشخص می کند. 5

52 mysqli sqlstate
تابع جاری مقدار شماره/کد خطای SQLSTATE مربوط به آخرین خطا رخ داده را برمی گرداند. 5

53 mysqli ssl set
این تابع به وسیله ی پروتکل SSL به دیتابیس MySQL اتصال برقرار کرده و در اصطلاح یک SSL connection ایجاد می کند. 5

54 mysqli_stat
اطلاعات مربوطه به وضعیت جاری سیستم را برمی گرداند. 5

55 mysqli_stmt_init
این تابع پس از ساخت و مقداردهی اولیه ی یک دستور SQL، آبجکتی ویژه ی تابع ()mysqli_stmt_prepare به عنوان خروجی برمی گرداند. 5

56 mysqli thread id
این تابع ID مربوط به thread اتصال جاری (Connection MySQL) به دیتابیس را برمی گرداند. 5

57 mysqli thread safe
این تابع بررسی می کند آیا کتابخانه ی سرویس گیرنده به صورت thread-safe (کدی thread_safe است که امکان دسترسی به اطلاعات اشتراکی را در آن واحد تنها به یک thread می دهد) کامپایل شده است یا خیر. 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *