انتقال از non-ASM به ASM

برای انتقال بانک از محیط non-ASM به محیط ASM روشهای مختلفی وجود دارد که در این قسمت سعی داریم یکی از این روشها را مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه مراحل را با جزییات خواهیم دید.

در اولین مرحله از دیتافایلها در محیط ASM کپی تهیه می‏کنیم تا در نهایت به آن سوییچ کنیم.

RMAN>  backup as copy database format ‘+DATA’;

Starting backup at 08-SEP-12

using target database control file instead of recovery catalog

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: SID=97 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

input datafile file number=00001 name=/u01/oracle/oradata/usef11/system01.dbf

output file name=+DATA/usef11/datafile/system.257.896533803 tag=TAG20120908T020339 RECID=1 STAMP=793418624

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

input datafile file number=00002 name=/u01/oracle/oradata/usef11/sysaux01.dbf

output file name=+DATA/usef11/datafile/sysaux.274.793418627 tag=TAG20120908T020339 RECID=2 STAMP=793418640

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:15

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

input datafile file number=00003 name=/u01/oracle/oradata/usef11/undotbs01.dbf

output file name=+DATA/usef11/datafile/undotbs1.275.793418641 tag=TAG20120908T020339 RECID=3 STAMP=793418641

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

copying current control file

output file name=+DATA/usef11/controlfile/backup.276.793418643 tag=TAG20120908T020339 RECID=4 STAMP=793418643

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

input datafile file number=00004 name=/u01/oracle/oradata/usef11/users01.dbf

output file name=+DATA/usef11/datafile/users.277.793418643 tag=TAG20120908T020339 RECID=5 STAMP=793418643

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set

channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set

including current SPFILE in backup set

channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 08-SEP-12

channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 08-SEP-12

piece handle=+DATA/usef11/backupset/2012_09_08/nnsnf0_tag20120908t020339_0.278.793418645 tag=TAG20120908T020339 comment=NONE

channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01

Finished backup at 08-SEP-12

برای انتقال کنترل فایل به درون ASM، ابتدا آدرس آن را در pfile تغییر می دهیم و سپس از طریق rmanآن را به درون فضای asmای بر می گردانیم.

alter system set control_files=’+DATA’  scope=spfile;

shutdown abort

startup nomount

RMAN>  restore controlfile from ‘/u01/oracle/oradata/usef11/control01.ctl’;

Starting restore at 08-SEP-12

using target database control file instead of recovery catalog

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: SID=66 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: copied control file copy

output file name=+DATA/usef11/controlfile/current.279.793418885

Finished restore at 08-SEP-12

SQL> alter database mount;

در این مرحله مسیر دیتافایلها را مسیر asmای تغییر می دهیم:

RMAN>  switch database to copy;

released channel: ORA_DISK_1

datafile 1 switched to datafile copy “+DATA/usef11/datafile/system.257.896533803”

datafile 2 switched to datafile copy “+DATA/usef11/datafile/sysaux.274.793418627”

datafile 3 switched to datafile copy “+DATA/usef11/datafile/undotbs1.275.793418641”

datafile 4 switched to datafile copy “+DATA/usef11/datafile/users.277.793418643”

برای اینکه تغییرات از زمان کپی دیتافیل به داخل محیط asmای تا سوییچ به آن، بر روی دیتافلها اعمال شوند، باید ریکاوری صورت بگیرد.

RMAN>  recover database;

Starting recover at 08-SEP-12

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: SID=66 device type=DISK

starting media recovery

media recovery complete, elapsed time: 00:00:00

Finished recover at 08-SEP-12

RMAN>  alter database open;

database opened

همانطور که دستور زیر نشان می دهد، همه دیتافلها در درون asm قرار دارند و تنها یک tempfile در محیط asm قرار ندارد که باید آن را حذف کنیم و در مسیر جدید ایجاد کنیم.

SQL> select name from v$datafile union select name from v$tempfile;

NAME

——————————————————————————–

+DATA/usef11/datafile/sysaux.274.793418627

+DATA/usef11/datafile/system.257.896533803

+DATA/usef11/datafile/undotbs1.275.793418641

+DATA/usef11/datafile/users.277.793418643

/u01/oracle/oradata/usef11/temp01.dbf

SQL> alter tablespace temp add tempfile size 50m;

Tablespace altered.

SQL> alter database  tempfile ‘/u01/oracle/oradata/usef11/temp01.dbf’ drop;

SQL>  select name from v$datafile union select name from v$tempfile;

NAME

——————————————————————————–

+DATA/usef11/datafile/sysaux.274.793418627

+DATA/usef11/datafile/system.257.896533803

+DATA/usef11/datafile/undotbs1.275.793418641

+DATA/usef11/datafile/users.277.793418643

+DATA/usef11/tempfile/temp.280.793419167

حال باید redo log را به محیط asm منتقل کنیم.

SQL>  select member from v$logfile;

MEMBER

——————————————————————————–

/u01/oracle/oradata/usef11/redo03.log

/u01/oracle/oradata/usef11/redo02.log

/u01/oracle/oradata/usef11/redo01.log

SQL>  alter database add logfile size 20m;

Database altered.

SQL>  alter database add logfile size 20m;

Database altered.

SQL>  alter database add logfile size 20m;

Database altered.

SQL> alter database drop logfile group 1;

Database altered.

SQL> alter database drop logfile group 2;

Database altered.

SQL> alter database drop logfile group 3;

Database altered.

SQL> select member from v$logfile;

MEMBER

——————————————————————————–

+DATA/usef11/onlinelog/group_4.281.793419237

+DATA/usef11/onlinelog/group_5.282.793419247

+DATA/usef11/onlinelog/group_6.283.793419249

در انتهای کار، spfile را به محیط asm منتقل می کنیم.

create spfile=’+DATA’ from memory;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *