تاثیر کامپیوتر و اینترنت بر کودکان و نوجوانان

نویسنده: عفت صادقیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پرستاری و مامایی همدان
http://www4.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol4/sadeghian.htm