این قسمت بصورت طرح واقعی سیستم مدیریت میزبانی Cpanel X 10 طراحی شده است .