رفع گپ از استندبای با rman

فرض کنید یک بانک اطلاعاتی با چندین ترابایت data تنها یک آرشیوی که در استندبای اعمال نشده را از دست داده است در این حالت، راه اندازی دوباره استندبای به دلیل محدویتهایی مثل شبکه، ممکن است کاری بسیار پر مشقت باشد برای جلوگیری از این کار(راه اندازی مجدد)، می توان با دانستن scn جاری استندبای، از بانک اصلی به صورت incremental بکاپ گرفت و gap ایجاد شده بین بانک اصلی و استندبای را رفع کرد.

همانطور که دستورات زیر نشان می دهند، بانک اصلی و استندبای با هم sync هستند که در اثر حذف اشتباهی آرشیو در بانک اصلی، گپی بین این دو به وجود آمده است.

 

DB:

select max(sequence#),thread# from v$archived_log group by thread#;

MAX(SEQUENCE#)    THREAD#

————– ———-

           230          1

STB:

sql> select max(sequence#),thread#,applied from gv$archived_log group by thread#,applied order by thread#;

MAX(SEQUENCE#)    THREAD# APPLIED

————– ———- ———

           230          1 YES

sql> shutdown abort

DB:

alter system switch logfile;

select max(sequence#),thread# from v$archived_log group by thread#;

MAX(SEQUENCE#)    THREAD#

————– ———-

           231          1

ASMCMD> rm bi/bi/ARCHIVELOG/2015_08_22/thread_1_seq_231.318.888409991

ORA-15012: ASM file ‘+BI/bi/archivelog/2015_08_22/thread_1_seq_231.318.888409991’ does not exist

سناریوی را که در ادامه خواهیم دید، چگونگی رفع این گپ ایجاد شده را نشان می دهد.

مرحله اول:یافتن شماره scn استندبای

حالت اول: در صورتی که در بانک datafile آفلاین وجود ندارد از دستور زیر می توان استفاده کرد:

select min(fhscn) from x$kcvfh;

158188554920

حالت دوم: در صورتی که در بانک datafile آفلاین وجود دارد:

select min(f.fhscn) from x$kcvfh f, v$datafile d where f.hxfil=d.file#  and d.enabled != ‘READ ONLY’ ;

مرحله دوم: بکاپincremental  از بانک اصلی و ارسال آن به استندبای:

in DB:

rman target /

RMAN> backup device type disk incremental from scn 158188554920 database format  ‘/u01/usef-test/backup_%U’;

input datafile file number=00003 name=+BI/bi/datafile/undotbs1.258.782785847

channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 22-AUG-15

channel ORA_DISK_2: starting full datafile backup set

channel ORA_DISK_2: specifying datafile(s) in backup set

input datafile file number=00004 name=+BI/bi/datafile/users.259.782785847

channel ORA_DISK_2: starting piece 1 at 22-AUG-15

channel ORA_DISK_3: starting full datafile backup set

channel ORA_DISK_3: specifying datafile(s) in backup set

input datafile file number=00005 name=/u01/oracle/11g/db1/dbs/USEF_TBS.dbf

channel ORA_DISK_3: starting piece 1 at 22-AUG-15

channel ORA_DISK_4: starting full datafile backup set

channel ORA_DISK_4: specifying datafile(s) in backup set

input datafile file number=00001 name=+BI/bi/datafile/system.256.782785841

channel ORA_DISK_4: starting piece 1 at 22-AUG-15

channel ORA_DISK_5: starting full datafile backup set

channel ORA_DISK_5: specifying datafile(s) in backup set

input datafile file number=00002 name=+BI/bi/datafile/sysaux.257.782785845

channel ORA_DISK_5: starting piece 1 at 22-AUG-15

channel ORA_DISK_3: finished piece 1 at 22-AUG-15

piece handle=/u01/usef-test/backup_2eqf85m2_1_1 tag=TAG20150822T130400 comment=NONE

channel ORA_DISK_3: backup set complete, elapsed time: 00:00:57

channel ORA_DISK_5: finished piece 1 at 22-AUG-15

piece handle=/u01/usef-test/backup_2gqf85m3_1_1 tag=TAG20150822T130400 comment=NONE

channel ORA_DISK_5: backup set complete, elapsed time: 00:01:56

channel ORA_DISK_4: finished piece 1 at 22-AUG-15

piece handle=/u01/usef-test/backup_2fqf85m2_1_1 tag=TAG20150822T130400 comment=NONE

channel ORA_DISK_4: backup set complete, elapsed time: 00:02:07

channel ORA_DISK_2: finished piece 1 at 22-AUG-15

piece handle=/u01/usef-test/backup_2dqf85m1_1_1 tag=TAG20150822T130400 comment=NONE

channel ORA_DISK_2: backup set complete, elapsed time: 00:02:59

channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 22-AUG-15

piece handle=/u01/usef-test/backup_2cqf85m1_1_1 tag=TAG20150822T130400 comment=NONE

channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:03:09

ارسال بکاپ گرفته شده به استندبای:

scp -r /u01/usef-test  10.42.13.4:/u01/

مرحله سوم: اعمال بکاپ incremental بر روی استندبای:

برای اعمال بکاپ incremental، ابتدا باید استندبای را از حالت recover خارج کرد و بعد با ورود به rman(در استندبای) مسیر بکاپ گرفته شده را کاتالوگ کنیم تا کنترل فایل، این مسیر را در خودش ثبت کند در نهایت هم Incremental Backup را ریکاور می کنیم.

in STB:

SQL> recover managed standby database cancel;

Media recovery complete.

RMAN> catalog start with ‘/u01/usef-test’;

RMAN> recover database noredo;

Starting recover at 22-AUG-15

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: SID=160 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore

channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set

destination for restore of datafile 00001: +BI/st/datafile/system.260.888409069

channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u01/usef-test/backup_2fqf85m2_1_1

channel ORA_DISK_1: piece handle=/u01/usef-test/backup_2fqf85m2_1_1 tag=TAG20150822T130400

channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1

channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore

channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set

destination for restore of datafile 00002: +BI/st/datafile/sysaux.262.888409139

channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u01/usef-test/backup_2gqf85m3_1_1

channel ORA_DISK_1: piece handle=/u01/usef-test/backup_2gqf85m3_1_1 tag=TAG20150822T130400

channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1

channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore

channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set

destination for restore of datafile 00003: +BI/st/datafile/undotbs1.258.888408929

channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u01/usef-test/backup_2cqf85m1_1_1

channel ORA_DISK_1: piece handle=/u01/usef-test/backup_2cqf85m1_1_1 tag=TAG20150822T130400

channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1

channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore

channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set

destination for restore of datafile 00004: +BI/st/datafile/users.259.888409003

channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u01/usef-test/backup_2dqf85m1_1_1

channel ORA_DISK_1: piece handle=/u01/usef-test/backup_2dqf85m1_1_1 tag=TAG20150822T130400

channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1

channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore

channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set

destination for restore of datafile 00005: +BI/st/datafile/usef_tbs.261.888409103

channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u01/usef-test/backup_2eqf85m2_1_1

channel ORA_DISK_1: piece handle=/u01/usef-test/backup_2eqf85m2_1_1 tag=TAG20150822T130400

channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1

channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01

Finished recover at 22-AUG-15

مرحله چهارم: فعال سازی حالت ریکاور و بروز کردن کنترل فایل:

بعد از اینکه استندبای در حالت ریکاور قرار گرفت، برای بروزرسانی کنترل فایل، آن را دوباره از روی بانک اصلی می سازیم و در استندبای قرار می دهیم:

in STB:

SQL> recover managed standby database nodelay disconnect;

Media recovery complete.

in DB:

alter database create standby controlfile as ‘/u01/control01.ctl’;

بعد از اتمام مراحل مذکور، دوباره وضیعت استندبای را بررسی می کنیم:

in DB:

select max(sequence#),thread# from v$archived_log group by thread#;

MAX(SEQUENCE#)    THREAD#

————– ———-

           246          1

in STB:

select max(sequence#),thread#,applied from gv$archived_log group by thread#,applied order by thread#;

MAX(SEQUENCE#)    THREAD# APPLIED

————– ———- ———

           246          1 YES

همانطور که می بینید، گپ ایجاد شده رفع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *