سیستم مناقصه گزاری الکترونیکی، در خصوص مناقصه ها و مزایده های منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار نامبرده، اطلاع رسانی می نماید.