مقاله جامعی از نشریه ریزپردازنده در باره مبانی پشتیبان گیری از داده ها (Backup)