مرجع توابع کار با String در PHP


مرجع توابع کار با String(رشته) در PHP

توابع کار با رشته PHP بخشی از core و هسته ی PHP بوده و جهت فراخوانی آن ها نیازی به نصب و تنظیمات خاص نیست.

لیست توابع کار با رشته

شماره ی تابعتابع مربوطه و شرح کاربرد آنقدیمی ترین ویرایش PHP که از تابع پشتیبانی می کند

1 addcslashes
این تابع یک رشته را به عنوان ورودی گرفته و پس از درج backslash به قبل از کاراکترهای مشخص شده (به عنوان آرگومان)، آن را در خروجی برمی گرداند. 4

2 addslashes
این تابع یک رشته به عنوان آرگومان ورودی گرفته و پس از درج کاراکتر backslash قبل از کاراکترهای پیش تعیین شده (ارسال شده به عنوان آرگومان دوم) آن رشته را در خروجی برمی گرداند. 4

3 bin2hex
این تابع داده های اولیه (primary data) را به معادل مبنای 16 آن تبدیل می کند. 4

4 chop
این تابع کاراکتر whitespace (فضای خالی) را از رشته ی ورودی حذف می کند. 4

5 chr
این تابع کد ascii یک کاراکتر را به عنوان ورودی گرفته و در خروجی کاراکتر معادل آن را برمی گرداند. 4

6 chunk split
این تابع یک رشته را به چندین تکه تقسیم می کند. 5

7 convert cyr string
این تابع یک مجموعه کاراکتر Cyrillic را گرفته و آن را به مجموعه کاراکتر Cyrillic دیگری تبدیل می کند. 4

8 convert uudecode
این تابع یک رشته که با الگوریتم uucode کدگذاری شده را رمزگشایی می کند. 5

9 count chars
این تابع اطلاعات مربوط به کاراکترهای بکار رفته در یک رشته را برمی گرداند. 4

10 Crc32
این تابع برای محاسبه ی 32-bit CRC و اعتبارسنجی جامعیت/درستی داده ها بکار می رود. 4

11 crypt
این تابع برای هش و کدگذاری یک رشته ی ورودی بکار می رود. 4

12 Echo
این تابع خروجی را به صورت یک یا چند رشته چاپ می کند. 4

13 explode
این تابع رشته ی ورودی را به آرایه تجزیه و تبدیل می کند. 4

14 fprintf
این تابع یک رشته ی فرمت شده را در دیتابیس یا فایل (output stream) درج می کند (می نویسد). 5

15 get html translation table
این تابع جدول ترجمه و تبدیل کد که توابع htmlspecialchars() و htmlentities() آن را به عنوان آرگومان ورودی دریافت می کنند را در خروجی برمی گرداند. 4

16 hebrev این تابع برای تبدیل متن منطقی که به زبان عبری بوده و ترتیب چیدمان حروف آن از راست به چپ است به متن قابل نمایش برای کاربر و چیدمان چپ به راست بکار می رود.
4

17 Hebrevc
این تابع برای تبدیل متن منطقی که به زبان عبری بوده و ترتیب چیدمان حروف آن از راست به چپ است به متن قابل نمایش برای کاربر و چیدمان چپ به راست بکار می رود و علاوه بر آن کاراکتر n را به < br > تبدیل می نماید. 4

18 hex2bin
این تابع یک رشته از مقادیر مبنای 16 را به کاراکتر های ASCII تبدیل می کند. 4

19 html entity decode
این تابع کد و موجودیت های HTML را به کاراکترهای قابل نمایش و خوانا برای کاربر در پنجره ی مرورگر تبدیل می کند. 4

20 htmlentities
این تابع کاراکترهای ورودی از فرم را به المان یا موجودیت HTML تبدیل می کند. از این تابع برای خارج سازی و فیلتر المان های HTML و اسکریپت های مخرب استفاده می شود. 5.4

21 html special chars decode
این تابع موجودیت های خاص و از پیش تعریف شده ی HTML را به کاراکترهای متعارف تبدیل می کند. 5.1.0

22 htmlspecialchars
این تابع برای تبدیل کاراکترهای خاص و از پیش تعریف شده ی HTML (اختصاصی و معنی دار برای HTML) به موجودیت های HTML بکار می رود. این تابع در واقع برای نادیده گرفتن و خارج سازی کاراکترهای معنی دار برای HTML بکار می رود. 4

23 implode
این تابع المان های آرایه را در قالب یک رشته در کنار هم جمع می کند. به عبارت دیگر از یک آرایه، رشته برمی گرداند. 5

24 join
این تابع نام دیگری برای تابع ()implode می باشد و یک رشته از المان های آرایه برمی گرداند. 4

25 lcfirst
اولین حرف یک رشته را به حرف بزرگ تبدیل می کند. 5.3.0

26 levenshtein
4.0.1

27 localeconv
اطلاعات مربوط به فرمت دهی عددی و پولی را در قالب المان های یک آرایه برمی گرداند. 4

28 ltrim
این تابع فاصله ی خالی بین کاراکترها را از اول رشته ی ورودی حذف می کند. 4

29 md5_file
این تابع یک فایل به عنوان ورودی می گیرد و آن را بر اساس الگوریتم md5 کدگذاری و هش می کند. 4

30 md5
این تابع یک رشته به عنوان ورودی گرفته و آن را بر اساس الگوریتم md5 کدگذاری می کند. 4

31 metaphone
یک رشته به عنوان ورودی گرفته و معادل متافون/تلفظ واقعی انگلیسی آن را بر می گرداند. 4

32 money format
این تابع یک مقدار پولی/عددی به عنوان ورودی گرفته و مقدار ارز را به صورت رشته برمی گرداند. 4.3.0

33 nl langinfo
اطلاعاتی درباره ی زبان محلی برمی گرداند. 4.3.0

34 nl2br
این تابع در هر جایی از رشته که با کاراکتر /n مواجه می شود، یک تگ < br > قرار می دهد و آن بخش از رشته را در خط جدیدی قرار می دهد. 4

35 number format
این تابع هزارگان عدد را فرمت دهی می کند. 4

36 ord
کد ascii متناظر کاراکتر مورد نظر را برمی گرداند. 4

37 parse str
این تابع رشته ی ورودی را به متغیرهای مجزا در قالب یک آرایه تبدیل می کند. 4

38 print
این تابع یک یا چند رشته را در خروجی چاپ می کند. 4

39 printf
این تابع یک یا چند رشته را بر اساس فرمت تعیین شده چاپ می کند. 4

40 quoted printable decode
یک رشته ی quoted printable (قابل چاپ محصور در کوتیشن) را به رشته ی 8 بیتی تبدیل می کند. 4

41 quoted printable encode
این تابع یک رشته ی 8 بیتی را به رشته ی quoted printable (قابل چاپ و محصور در کوتیشن) تبدیل می کند. 4

42 quoted printable encode
این تابع یک رشته ی 8 بیتی را به رشته ی quoted printable (قابل چاپ و محصور در کوتیشن) تبدیل می کند. 4

43 quotemeta
این تابع قبل از کاراکترهای پیش تعریف شده داخل رشته (مانند پرانتز، علامت سوال و غیره ..)، کاراکتر backslash اضافه می کند. 4

44 rtrim
این تابع space و فضاهای خالی را از انتهای رشته حذف می کند. 4

45 setlocale
جهت تنظیم اطلاعات مربوط به منطقه ی جغرافیایی جاری (locale نظیر زبان، ارز و زمان) بکار می رود. 4

46 sha1 file
این تابع محتوای فایل را بر اساس الگوریتم sha1 hash کدگذاری می کند و در واقع معادل sha1 آن را در خروجی برمی گرداند. 4

47 sha1
این تابع یک رشته به عنوان ورودی گرفته و معادل کدگذاری شده ی آن بر اساس الگوریتم sha1 را در خروجی برمی گرداند. 4

48 similar text
این تابع دو رشته را به عنوان ورودی گرفته و پس از محاسبه ی مشابهات بین این دو، آن را در خروجی برمی گرداند. 4

49 soundex
این تابع یک رشته به عنوان ورودی گرفته و الگوریتم آوایی آن را در خروجی برمی گرداند. 4

50 sprintf
رشته ی فرمت دهی شده که به عنوان ورودی ارسال شده را در متغیر درج می کند. 4

51 str getcsv
این تابع یک رشته با فرمت CSV را به یک آرایه تجزیه و تبدیل می کند. 4

52 str ireplace
این تابع کاراکترهایی را با کاراکترهای دیگر جایگزین می کند. 5

53 str pad
این تابع یک رشته را با کاراکتر مورد نظر پر می کند تا به طول مشخص شده برسد. 4.0.1

54 str repeat
این تابع یک رشته را به تعداد دفعات معین تکرار می کند. 4

55 str replace
این تابع یک رشته را جایگزین رشته ی دیگر می کند. 4

56 str rot13
این تابع یک رشته را بر اساس الگوریتم rot13 کد گذاری می کند. 4

57 str shuffle
این تابع کاراکترهای یک رشته را به صورت تصادفی مرتب سازی می کند. 4.3.0

58 str split
یک رشته را به آرایه تبدیل می کند. 5

59 str word count
این تابع تعداد کلمات موجود در یک رشته را برمی گرداند. 5

60 strcasecmp
این تابع دو رشته را به عنوان ورودی گرفته و آن ها را با هم مقایسه می کند. 4

61 strchr
این تابع اولین نمونه از یک رشته که داخل رشته ی دیگر قرار دارد را پیدا می کند. 4

62 strcmp
این تابع دو رشته را با هم مقایسه کرده و در مقایسه ی کاراکترها نسبت به کوچک و بزرگی حروف حساس است. 4

63 strcoll
این تابع دو رشته را بر اساس اطلاعات محل جغرافیایی جاری (locale) با هم مقایسه می کند. 4.0.5

64 strcspn
این تابع تعداد کاراکترهایی که در یک رشته قبل از کاراکتر مشخص شده (آرگومان دوم)، پیدا کرده و با آن برخورد می کند را در خروجی برمی گرداند. 4

65 strip tags
این تابع تگ های HTML و PHP را از یک رشته ورودی حذف می کند. 4

66 stripcslashes
این تابع کاراکتر BACKSLASH را رشته ی ورودی حذف می کند. 4

67 stripos
این تابع اندیس یا موقعیت اولین نمونه از یک رشته که داخل رشته ی دیگر جای گرفته را برمی گرداند. 4

68 stripslashes
این تابع کاراکترهای backslash را که قبلا توسط فراخوانی تابع addslashes به داخل رشته اضافه شده از آن حذف می کند. 4

69 stristr
این تابع اولین نمونه از یک رشته که داخل رشته ی دیگر قرار دارد را پیدا می کند. 4

70 strlen
این تابع طول و تعداد کاراکترهای موجود در یک رشته را بازیابی می کند. 4

71 strnatcasecmp
دو رشته را بر اساس الگوریتم طبیعی با هم مقایسه می کند. 4

72 strnatcmp
این تابع دو رشته را بر اساس یک الگوریتم ترتیب طبیعی با هم مقایسه می کند. 4

73 strncasecmp
دو رشته را با هم مقایسه می کند. 4

74 strncmp
این تابع کاراکترهای دو رشته را با حساسیت به کوچک و بزرگی حروف با هم مقایسه می کند. 4

75 strpbrk
کاراکتر یا کاراکترهای مشخص شده را در رشته ی مورد نظر جستجو می کند. 5

76 strpos
این تابع موقعیت یا اندیس اولین نمونه از یک رشته که داخل رشته ی دیگر جای گرفته را برمی گرداند. 4

77 strrchr
این تابع آخرین نمونه از یک کاراکتر را داخل رشته ی ورودی جستجو کرده و برمی گرداند. 4

78 strrev
این تابع (ترتیب) کاراکترهای یک رشته را معکوس می کند. 4

79 strripos
این تابع موقعیت یا اندیس آخرین نمونه از یک رشته را داخل رشته ی دیگر بدست آورده و برمی گرداند. 5

80 strspn
این تابع کاراکترهای ارسال شده در قالب پارامتر دوم (charlist) را در پارامتر اول جستجو کرده و تعداد آن ها را برمی گرداند. به عبارت دیگر تعداد کاراکترهای موجود در پارامتر دوم که در پارامتر اول یافت می شود را برمی گرداند. 4

81 strstr
این تابع اولین نمونه از یک رشته (که در رشته ی دیگری قرار دارد) را پیدا کرده و در خروجی برمی گرداند. 4

82 strtok
یک رشته را به رشته های کوچکتر تقسیم می کند (tokenize) یا به عبارت دیگر یک رشته ی کامل را تکه تکه می کند. 4

83 strtolower
این تابع کاراکترهای یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند. 4

84 strtoupper
این تابع کاراکترهای یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند. 4

85 strtr
این تابع کاراکترهای مشخص شده را در رشته ی ورودی جایگزین یا به عبارت دیگر آن ها را ترجمه می کند. 4

86 substr_compare
این تابع دو زیر رشته را از نقطه ی شروع یا اندیس ذکر شده، با هم مقایسه می کند. 4

87 substr_count
این تابع تعداد نمونه های یک زیر رشته (تعداد دفعات تکرار یک قطعه از رشته) را داخل رشته ی میزبان شمرده و در خروجی برمی گرداند. 4

88 substr_replace
این تابع یک قطعه رشته را جایگزین یک بخش دیگری در رشته می کنند. 4

89 substr
بخشی از یک رشته را استخراج کرده و در خروجی برمی گرداند. 4

90 trim
این تابع کاراکترهای مشخص شده و فضای خالی را از هر دو طرف رشته حذف می کند. 4

91 ucfirst
اولین کاراکتر از یک رشته را به حرف بزرگ تبدیل می کند. 4

92 ucwords
اولین کاراکتر از هر کلمه ی داخل رشته را به حرف بزرگ تبدیل می کند. 4

93 vfprintf
یک رشته ی فرمت دهی شده را داخل یک متغیر، دیتابیس یا فایل درج می کند/می نویسد. 5

94 vprintf
این تابع رشته ی ورودی را بر اساس فرمت مشخص شده قالب بندی کرده و آن را داخل یک آرایه قرار می دهد. 4.1

95 vsprintf
این تابع رشته ی فرمت دهی شده را در متغیر درج می کند. 4.1

96 wordwrap
این تابع کلمات بزرگ و طولانی را شکسته و آن ها در خط بعدی جای می دهد. به عبارت دیگر در صورت رسیدن به طول مشخص شده در رشته، باقی آن را در خط بعدی قرار می دهد. 4.1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *