مصاحبه با استیوبالمر، مدیر عامل مایکروسافت

هدف مایکروسافت شکست گوگل در سال 2015

استیو بالمر ، مدیر عامل شرکت مایکروسافت به تازگی اعلام کرده است که 2005 SQL Server می‌تواند تمامی تردیدهای کاربران شرکتی در خصوص توانایی مقیاس‌پذیری این پایگاه داده را از بین ببرد. وی در مصاحبه با مجله Computerworld ‌درخصوص تولیدات جدید مایکروسافت، خط‌مشی گوگل و استراتژی رقابتی مایکروسافت به گفت و گو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: بسیـــــاری از شرکت‌هـــــای بـــــزرگ در بهره‌گیری از SQL Server ‌بـــــه عنـــــوان یک پایگاه داده شرکتی تردید دارند. نظر شما در این خصوص چیست؟


پاسخ: در واقع انتخاب نوع پایگاه داده برای شرکت‌ها اهمیت بسیاری دارد. سوالی کـــــه در حال حاضر مطرح می‌شود ایــــن است که آیا می‌تــــوان بـــــا ارائه این نسخه جدید تمامی تردیدهای شرکت‌ها را برطرف ساخت یا خیـــــر؟ اگر به معیارهای یک پایگاه داده (فرضا از نظر پلت فرم برنامه‌های کاربردی، SAP ‌و شاخص‌های مشتریان) توجه کنید، تصور می‌کنم که ایـــــن مجموعه جدید نه تنها می‌تواند معیـــــارها را بهبود بخشد بلکه قادر است تمامی تــــردیدهای موجــــود در درک مقیاس‌پذیری SQL Server ‌‌را دست کـــــم در حـــوزه یونیکس (Unix) ‌تغییر دهد. به هر حال این مسئله تا حدودی طبیعی است که وقتی افراد قصد دارند محصولات دیگـــــری را جایگزین کامپیوترهای بزرگ (mainframes) کنند، در این خصوص تردید داشته باشند.

پرسش: ‌در مقایسه با اوراکل (Oracle)، آیا تردیدی در خصوص ‌مقیاس‌پذیری، پایداری، ویژگی‌ها یا سایر موارد SQL Server ‌‌وجود دارد؟


پاسخ: همان‌طور که گفتم، در حال حاضر در خصوص درک و پذیرش SQL تردید وجود دارد و نه در آن مواردی که شما نام بردید. امیدواریم که این مجموعه عرضه شده نه تنها از نظر ما بهتر باشد، بلکه کاربران نیز به این امر واقف شوند; گذشت زمان این مسئله را ثابت خواهد کرد.

پرسش: یک وقفــــه 5 ساله میان عرضه نسخه‌هــــای SQL Server ‌‌وجود داشت. از این تجربه چه آموختید؟ آیا تصور نمی‌کنید که به علت این تاخیر برخی از فرصت‌های بازار را از دست دادید؟


پاسخ: ما قصد داشتیم با سرعت بیشتری نسخه جدید را عرضه کنیم، اما در طول این مدت نیـــــز سعی کردیم سهم خـــــود را در بازار افزایش دهیم و اکنون که نسخه جدید را عرضه کردیم، تصور می‌کنم در شرایط بسیار خوبی هستیم.


برای ما مهم تر آن بود که .Net ‌را با نسخه جدید SQL‌‌ یکپارچه سازیم تا آنکه بخواهیم نسخه جدیــــد را سریع‌تر عرضه کنیم. البتــــه به عقیده من، ما باید توانایی عرضه و یکپارچه‌سازی ویژگی‌های جدید را در حین کار نیز داشته باشیم. بــــه هر حال در این نسخه سعــــی در جمع آوری همه ملزومات کردیم و در نتیجــه چرخه عرضه طولانی شد. اما اگر به BI ‌دقت کنید، در می‌یابید کــــه ما می‌توانستیــــم مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را بسیار سریع تر وارد بازار کنیم.

پرسش: بدین ترتیب ممکن است برخـی از کاربران SQL Server کــــه قــــرارداد 3 سالـــــه بــــرای بیمــــه ایــــن برنامــــه در قــــالب طرح Software Assurance ‌امضا کرده‌اند، پیش از انقضای قرارداد، هیچ نسخــــه ارتقا یافته‌ای از آن را دریافت نکننــــد. آیـــــا احتمال آن وجود دارد که به عنوان بخشی از فرآینــــد اعطای مجوز، عرضه یک محصول جدید را نیز ضمانت کنید؟


پاسخ: قطعا در زمینه تولیدات دسک‌تاپ، کاربران چنین انتظاری را دارنــــد، امــــا ما بسیار قـــــاطع و شفاف اعلام می‌کنیـــــم که قصد داریــــم طرح ارزشمندی را ارائه دهیم تا تعهدی در خصوص ارتقا نداشته باشیم.


در سطــــح ســــرور، ارائــــه نسخــــه ارتقــــا یافتــــه، مهم‌تریـن بخش ضمانت‌نامه یا بیمه‌نامــــه یک محصــــول نیست. برای اثبات چنین ادعایــــی کــــافیست بــــا دقت بــــه ایــــن پـــــرسش پاسخ دهیـــــد: آیا اغلب کاربران به عقب بازگشته و برنامه سرور قدیمی خود را ارتقا داده‌اند؟ البته کــه خیــــر. اما آنها مایلنــــد اطمینان یابند که به نوعی برنامه‌های پشتیبانی و ترمیمی برای محصول مورد استفاده آنها وجود دارد.

پرسش: نسخه شرکتی ویندوز ویستا فقط برای کاربرانی عرضه خواهد شد که از Software Assurance ‌بهره می‌گیرند. برخی مشتریان اظهار داشته‌انــــد که فرضا مایلند به نسخه کامل قابلیت رمزگذاری دسترسی یابنــــد. آیا امکان دارد عقیده خود را در این خصوص تغییر دهید؟


پاسخ: خیــــر. و به نظر می‌رسد هــــم مــــا و هم مشتریان به چنین طرحــــی علاقــــه ‌داریم. اساســــا اینها مجموعـــــه‌ای از فناوری‌های گران‌قیمت هستند و از آنجائیکه شرکت‌‌هــــا، گروهی از مشتریانی هستند که بـه این فناوری و درعین حال به Software Assurance‌ اهمیت می‌دهند این دو را در یک طرح یکپارچه قرار دادیم. من هیچ واکنش منفی در این خصوص مشاهده نکرده‌ام.

پرسش: شما در یک همــــایش اشــــاره کردیــــد کــــه نسخه جدیدتر Office‌ نیز عرضه خواهد شد. این نسخه به چه شکل خواهد بود؟


پاسخ: بله همین‌طــــور است، امـا باید تا زمانی که دست‌اندرکاران این پروژه درباره آن اظهار نظر کنند، ‌صبر داشته باشید. مـــا قصد داریم نسخه‌ای با ویژگی‌های بهتر ارائه دهیم.

پرسش: آیا امکان دارد برنامه‌های Office‌‌ از قالب Open Document‌ که در حال حاضر به عنوان استاندارد در برخی سازمان‌ها انتخاب شده است، پشتیبانی کنند؟


پاسخ: ما به تازگی پشتیبانی خود از قالب PDF را اعلام کردیم. ایــــن قالب یکــــی از سازگــــارتریـن قالب‌هایــــی است کــــه در اکثــــر سازمان‌هـا و نهادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، ما قالب‌های خاص خود را برای اسناد مرتبط داریم و به سبک خود در این زمینه فعالیت می‌‌کنیم و تمام نیروی خود را برای رسیدن به هدف موردنظر به کار می‌گیریم.

پرسش: در حــــال حاضــــر اغلب فعالیت‌هـای گوگل حول موضوع مصــــرف‌کنندگان و شرکت‌هــــای تجــــاری کــــوچک است. آیـا فکر می‌کنید بخشی از رقابت شما با گوگل تاثیری بر بازار IT‌ در سطح شرکت‌ها می‌گذارد؟


پاسخ: تصــــور می‌کنم در طولانی مدت همه افراد دریابند کــــه به نرم‌افزارهــــا بــــه عنوان خدمات نگاه کنند. گوگل در حال حاضر شرکتی است که می‌داند چگونه می‌توان از طریق فروش آگهی‌های تبلیغاتی کسب درآمد کرد، در حالی که تصور نمی‌کنم شرکت‌های IT ‌قصــــد داشته باشنــــد از روش این شرکت بــــه عنوان یک روش اساسی برای فروش برنامه‌های خود و کسب درآمد استفاده کنند. ‌در اینجــــا دو سوال پیش می‌آید: آیا نگــــرش ‌«نرم‌افزار به عنوان سرویس» بــــرای شرکت‌هــــا حائــز اهمیت است؟ پاسخ این سوال مثبت است. آیا گوگل لزوما به یکی از فعالان تاثیرگذار در تولید ایــــن نوع نرم‌افزار شرکتــــی تبــــدیل خواهد شد؟ پاسخ این سوال به خط مشی آینده شرکت گوگل بستگی دارد. قطعا در حال حاضر شرکت گوگل در این خصوص فعالیتی نمی کند.

پرسش: ‌اگر می‌توانستید به عقب بازگردید، آیا با آگاهی از موقعیت فعلــــی گوگل و نقش آن در عرصــــه وب، باز هم همین فعالیت‌ها را انجام می‌دادید یا خط‌مشی متفاوتی را برمی‌گزیدید؟


پاسخ: گوگل فرآیند جست‌وجوی وب را ابداع نکرده است، بلکــــه پیش از آن یاهو و آلتا ویستا (AltaVist) این کار را انجــــام داده بودند; این را از آن جهت می‌گویم کــــه نقش گوگل کاملا مشخص شود. آنچه آنها حقیقتا ابداع کرده‌اند، ارائه آگهی‌هــــای تبلیغاتی به عنوان یک مدل تجاری بوده است. آنها این کار را بهتر از آلتا ویستا انجام داده‌اند و در حال حاضر مایکروسافت نیز این امر را حقیقتا درک کرده و ارزش مدل آگهی‌های تجاری خودکار و نتایج حاصل از آن را می‌داند. بنابراین مایل بودم کــــه می‌توانستیم زودتر وارد این حیطه شویم.


البته با تلاش‌های صورت گرفتـه تا حدود زیادی به این مهم دست یافته‌ایم و اکنــــون به شــــدت مشغــــول کار روی جست‌وجوی الگوریتمی هستیم. همچنین خبــــر خوب در این زمینه برای ما آن است که کاربران همچنان نمی‌توانند آنچه را که در جست‌وجویش هستند، به سرعت در اینترنت بیابند و وقت زیادی را صرف جست‌وجو می کنند؛ در نتیجه این امر نیاز به یک تحول دیگر دارد. در واقع 10 سال بعد که به شرایط فعلی می‌نگریم، در می یابیم که موتورهای جست‌وجوی کنونی تا چه حد رقت انگیز بودند، همان‌طور که وقتی به 10 سال پیش وب فکــــر می‌کنیــــم، این احساس در ما به وجود می‌آیــــد. مایکروسافت قصد دارد در نسل بعدی ابداعات وب یعنی در سال 2015 پیشرو باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس