مقاله زیر مقایسه کاملی است مابین امکانات و تواناییهای SQLServer 2005 و Oracle 10g به فرمت Pdf