نحوه ی ساخت یک شیء از روی یک کلاس در زبان جاوا


نحوه ی ساخت یک شیء از روی یک کلاس در زبان جاوا


پس از آشنایی با مفهوم وراثت در زبان برنامه نویسی جاوا در آموزش گذشته در قالب مثال پدر بزرگ، پدر و پسر، اکنون قصد داریم تا با نوشتن پروژه ای مرتبط، این ویژگی منحصر به فرد زبان برنامه نویسی جاوا را مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور پروژه ای تحت عنوان Inheritance Project به معنی “پروژه ی وراثت” ایجاد کرده و سه کلاس مجزا تحت عناوین Grandfather و Father و Son به معانی به ترتیب “پدر بزرگ، پدر و پسر” ایجاد می کنیم. برای ساخت این سه کلاس نیازی نیست تا گزینه public static void main را تیک بزنیم چرا که این کلاس ها به منزله نقطه شروع برنامه ما نخواهند بود. سپس کلاسی تحت عنوان ActionClass به معنی “کلاس اجرایی” ایجاد کرده و از آنجا که می خواهیم این کلاس به منزله کلاسی باشد که برنامه ما از طریق آن آغاز می شود، پس گزینه public static void main را برای آن در حین ساخت تیک دار می کنیم. اکنون پروژه ما می بایست به شکل زیر تکمیل شده باشد:

برای شروع کدنویسی این پروژه، کار خود را از کلاس پدر بزرگ شروع می کنیم. پس از باز کردن این کلاس، کدی مشابه کد زیر خواهیم داشت:

public class Grandfather {  } 

اکنون نیاز داریم تا متدهایی به منظور ذخیره سازی خصوصیات پدر بزرگ در این کلاس ایجاد کنیم. برای همین منظور، کد فوق را به صورت زیر تکمیل می کنیم:

public class Grandfather {   public void showGrandfatherHeight() {     String height = "Short";     System.out.println(height);   }   public void showGrandfatherSkinColor() {     String skinColor = "Bright";     System.out.println(skinColor);   }   public void showGrandfatherBoldness() {     String boldness = "Bold";     System.out.println(boldness);   }   public void showGrandfatherBehavior() {     String behavior = "Angry";     System.out.println(behavior);   }   public void showGrandfatherCreativity() {     String creativity = "Very Creative";     System.out.println(creativity);   }   public void showGrandfatherActivity() {     String activity = "Very Active";     System.out.println(activity);   }   public void showGrandfatherNationality() {     String nationality = "Iranian";     System.out.println(nationality);   } } 

همان طور که مشاهده می شود Modifier متدهای خود را public قرار داده ایم چرا که می خواهیم در مابقی کلاس ها هم در دسترس باشند (در آموزش های آتی، با انواع Modifier ها در زبان برنامه نویسی جاوا آشنا خواهیم شد.) نام انتخابی برای اولین متد showGrandfatherHeight به معنای “قد پدر بزرگ را نشان بده” می باشد. دستوری که برای این متد در نظر گرفته شده است، به این صورت است که می بایست مقدار شیء ایجاد شده از روی کلاس String تحت عنوان height به معنی “قد” که دارای مقدار اولیه Short به معنی “کوتاه” می باشد را نمایش دهد.

متد دوم showGrandfatherSkinColor به معنای “رنگ پوست پدر بزرگ را نشان بده” می باشد. دستوری که برای این متد در نظر گرفته شده است، به این صورت است که می بایست مقدار شیء ایجاد شده از روی کلاس String تحت عنوان skinColor به معنی “رنگ پوست” که دارای مقدار اولیه Bright به معنی “روشن” می باشد را نمایش دهد.

متد سوم showGrandfatherBoldness به معنای “میزان طاسی پدر بزرگ را نشان بده” می باشد. دستوری که برای این متد در نظر گرفته شده است، به این صورت است که می بایست مقدار شیء ایجاد شده از روی کلاس String تحت عنوان boldness به معنی “میزان طاسی” که دارای مقدار اولیه Bold به معنی “طاس” می باشد را نمایش دهد.

متد چهارم showGrandfatherBehavior به معنای “خلق و خوی پدر بزرگ را نشان بده” می باشد. دستوری که برای این متد در نظر گرفته شده است، به این صورت است که می بایست مقدار شیء ایجاد شده از روی کلاس String تحت عنوان behavior به معنی “خلق و خود” که دارای مقدار اولیه Angry به معنی “عصبانی” می باشد را نمایش دهد.

متد پنجم showGrandfatherCreativity به معنای “خلاقیت پدر بزرگ را نشان بده” می باشد. دستوری که برای این متد در نظر گرفته شده است، به این صورت است که می بایست مقدار شیء ایجاد شده از روی کلاس String تحت عنوان creativity به معنی “خلاقیت” که دارای مقدار اولیه Very Creative به معنی “خیلی خلاق” می باشد را نمایش دهد.

متد ششم showGrandfatherActivity به معنای “فعالیت پدر بزرگ را نشان بده” می باشد. دستوری که برای این متد در نظر گرفته شده است، به این صورت است که می بایست مقدار شیء ایجاد شده از روی کلاس String تحت عنوان Activity به معنی “فعالیت” که دارای مقدار اولیه Active به معنی “فعال” می باشد را نمایش دهد.

در نهایت متد هفتم showGrandfatherNationality به معنای “ملیت پدر بزرگ را نشان بده” می باشد. دستوری که برای این متد در نظر گرفته شده است، به این صورت است که می بایست مقدار شیء ایجاد شده از روی کلاس String تحت عنوان nationality به معنی “ملیت” که دارای مقدار اولیه Iranian به معنی “ایرانی” می باشد را نمایش دهد.

اکنون به منظور تست کردن برنامه خود، یک شیء از روی کلاس Grandfather در کلاس ActionClass ایجاد کرده سپس متدهای موجود در کلاس پدر بزرگ را فرا می خوانیم. برای این منظور، کلاس ActionClass را باز کرده و آن را به شکل زیر تکمیل می کنیم:

public class ActionClass {   public static void main(String[] args) {     Grandfather grandfatherObject = new Grandfather();     grandfatherObject.showGrandfatherHeight();     grandfatherObject.showGrandfatherSkinColor();     grandfatherObject.showGrandfatherBoldness();     grandfatherObject.showGrandfatherBehavior();     grandfatherObject.showGrandfatherCreativity();     grandfatherObject.showGrandfatherActivity();     grandfatherObject.showGrandfatherNationality();   } } 

همان طور که در کد فوق ملاحظه می شود، پس از ساخت یک شیء از روی کلاس Grandfather تحت عنوان grandfatherObject به معنی “شیئ پدر بزرگ”، از این شیء استفاده کرده و متدهای ایجاد شده در کلاس “پدر بزرگ” را فرا می خوانیم. حال پس از اجرای برنامه خروجی مشاهده خواهد شد:

می بینیم که کلیه Attribute ها و Behavior هایی که برای کلاس پدر بزرگ تعریف شده بودند نمایش داده می شوند. اکنون نوبت به تکمیل کلاس پدر می رسد. برای این منظور کلاس Father را باز کرده و آن را به شکل زیر تکمیل می کنیم:

public class Father extends Grandfather {  } 

در کد فوق کلیدواژه ی extends به این معنا است که کلاس Father خصوصیات خود را از کلاس Grandfather به ارث خواهد برد. به عبارت دیگر، از این پس هر ویژگی که کلاس پدر بزرگ داشته باشد، کلاس پدر دقیقاً همان ویژگی ها را به ارث خواهد برد. همان طور که در قسمت قبل گفته شد، پدر برخی خصوصیات اش با خصوصیات پدر بزرگ متفاوت است. به عبارت دیگر، پدر بزرگ دارای خلق و خوی عصبانی هستند در حالی که پدر خوش رفتار می باشد، پدر بزرگ خیلی خلاق هستند اما پدر خلاقیت اش به اندازه پدر بزرگ نیست. از سوی دیگر پدر دارای دو ویژگی دیگر است که پدر بزرگ فاقد آن ها بود که عبارتند از تحصیلات لیسانس و همچنین میزان مطالعه زیاد.

در زبان برنامه نویسی جاوا به منظور حل مشکلاتی از این دست از دستور Override استفاده می شود. به عبارت دیگر، زمانی که بخواهیم که یک Subclass برخی از ویژگی های Superclass را به ارث نبرد، می بایست آن خصوصیات را Override یا “رونویسی” کرد. برای این منظور کلاس پدر را به شکل زیر Override می کنیم:

public class Father extends Grandfather {   @Override   public void showGrandfatherBehavior() {     String behavior = "Well=behaved";     System.out.println(behavior);   }   @Override   public void showGrandfatherCreativity() {     String creativity = "Creative";     System.out.println(creativity);   } } 

در حقیقت Override کردن به این شکل صورت می گیرد که ما می بایست پیش از نوشتن نام متد از دستور Override@ استفاده کرده سپس آن متد را مجدداً نوشته و صرفاً تغییری در Attribute های آن متد به وجود می آوریم. همانطور که در کد فوق مشاهده می شود، از کل متدهای موجود در کلاس پدر بزرگ فقط دو متد که نیاز به Override شدن داشتند را مجدداً نوشته و مقدار آن ها را تغییر داده ایم. در واقع مقدار متغیر behavior را معادل با Well-behaved به معنی “خوش رفتار” در نظر گرفته ایم و مقدار متغیر creativity را معادل با Creative به معنی “خلاق” در نظر گرفته ایم.

اکنون که موارد مد نظر را Override کردیم، نوبت به اضافه کردن خصوصیاتی می رسد که فقط در پدر وجود دارند که عبارتند از مدرک لیسانس و مطالعه زیاد پدر. از این رو کلاس خود را به شکل زیر تکمیل می کنیم:

public class Father extends Grandfather {   @Override   public void showGrandfatherBehavior() {     String behavior = "Well-behaved";     System.out.println(behavior);   }   @Override   public void showGrandfatherCreativity() {     String creativity = "Creative";     System.out.println(creativity);   }   public void showFatherEducation() {     String education = "BA";     System.out.println(education);   }   public void showFatherStudyTime() {     String studyTime = "Much";     System.out.println(studyTime);   } } 

همان طور که ملاحظه می شود، متد جدیدی تحت عنوان showFatherEducation به معنی “تحصیلات پدر را نشان بده” با یک شیء جدید از کلاس String تحت عنوان education به معنی “تحصیلات” اضافه شده است. مقدار اولیه در نظر گرفته شده برای education معادل با BA به معنی “لیسانس” است (BA مخفف واژگان Bachelor of Arts می باشد.) سپس متدی دیگری تحت عنوان showFatherStudyTime به معنی “میزان مطالعه پدر را نشان بده” ایجاد کرده و شئی از کلاس String تحت عنوان studyTime به معنی “زمان مطالعه” در آن ایجاد کرده و مقدار اولیه وارد شده برای studyTime را معادل با Much به معنی “زیاد” قرار داده ایم. به طور خلاصه این دو متد جدیدی که ایجاد کردیم فقط مخصوص کلاس پدر و کلاس های دیگری است که از این کلاس ارث بری می کنند می باشد (منظور کلاس پسر است.)

برای مشاهده کردن عملکرد کلاس پدر، در کلاس ActionClass یک شیء از روی کلاس پدر ساخته و متدهای آن را به صورت زیر فرا می خوانیم:

public class ActionClass {   public static void main(String[] args) {     // Grandfather grandfatherObject = new Grandfather();     // grandfatherObject.showGrandfatherHeight();     // grandfatherObject.showGrandfatherSkinColor();     // grandfatherObject.showGrandfatherBoldness();     // grandfatherObject.showGrandfatherBehavior();     // grandfatherObject.showGrandfatherCreativity();     // grandfatherObject.showGrandfatherActivity();     // grandfatherObject.showGrandfatherNationality();     Father fatherObject = new Father();     fatherObject.showGrandfatherHeight();     fatherObject.showGrandfatherSkinColor();     fatherObject.showGrandfatherBoldness();     fatherObject.showGrandfatherBehavior();     fatherObject.showGrandfatherCreativity();     fatherObject.showGrandfatherActivity();     fatherObject.showGrandfatherNationality();     fatherObject.showFatherEducation();     fatherObject.showFatherStudyTime();   } } 

همان طور که در کد فوق مشاهده می شود، کدهای مربوط به کلاس پدر بزرگ را به منظور جلوگیری از شلوغ شدن خروجی برنامه کامنت کرده ایم. حال یک شیء از روی کلاس پدر به اسم fatherObject به معنی “شیء پدر” ساخته و کلیه متدهای مربوط به پدر بزرگ به علاوه دو متد جدید مربوط به پدر را در آن فرا می خوانیم. اکنون می توانیم برنامه را اجرا کنیم:

همان طور که در خروجی برنامه مشاهده می شود، کلاس پدر کلیه خصوصیات کلاس پدر بزرگ را به ارث برده است با این تفاوت که مقدار behavior و creativity به ترتیب به مقادیر Well-behaved و Creative تغییر پیدا کرده اند یا به عبارتی بهتر بگوییم Override شده اند. علاوه بر این پدر دارای دو Attribute دیگر بود که با دایره قرمز رنگ دوم در تصویر فوق مشخص شده اند.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که به تکمیل کلاس پسر که آخرین کلاس است بپردازیم. برای این منظور کلاس پسر را باز نموده و آن را به صورت زیر تکمیل می کنیم:

public class Son extends Father{  } 

در حقیقت از آنجا که می خواهیم کلاس پسر کلیه خصوصیات خود را از کلاس پدر به ارث ببرد، پس کلید واژه extends را نوشته و سپس نام کلاس Father را می نویسیم. به طور خلاصه بایستی گفت از آنجا که کلاس پدر برخی خصوصیات خود را از کلاس پدر بزرگ به ارث می برد و کلاس پسر هم برخی خصوصیات خود را قرار است از کلاس پدر به ارث ببرد، این نتیجه را می توان گرفت که کلاس پسر آن دسته از خصوصیاتی را که کلاس پدر از کلاس پدر بزرگ به ارث برده بود را نیز به ارث خواهد برد.

اگر به آموزش قبل رجوع کنیم، خواهیم دید که پسر بر خلاف پدر و پدر بزرگ خود قد بلند است، اصلاً طاس نیست، همانند پدر بزرگ خود عصبانی است، بر خلاف پدرش که لیسانس دارد، پسر فوق لیسانس دارد و در نهایت خیلی هم اهل مطالعه است. حال با آگاهی از این موارد خواهیم توانست کد مربوط به کلاس پسر را ویرایش نماییم:

public class Son extends Father {   @Override   public void showGrandfatherHeight() {     String height = "Tall";     System.out.println(height);   }   @Override   public void showGrandfatherBoldness() {     String boldness = "Not Bold";     System.out.println(boldness);   }   @Override   public void showGrandfatherBehavior() { 	String behavior = "Angry"; 	System.out.println(behavior);   }   @Override   public void showFatherEducation() {     String education = "MA";     System.out.println(education);   }   @Override   public void showFatherStudyTime() {     String studyTime = "Very Much";     System.out.println(studyTime);   } } 

همان طور که در کد فوق مشاهده می شود، متد اول مربوط به Override قد است که مقدار آن Tall به معنی “بلند” قرار داده شده است، Override دوم مربوط به طاسی است که مقدار آن Not Bold به معنی “طاس نیست” قرار داده شده، Override سوم مربوط به خلق و خو است که معادل با Angry به معنی “عصبانی” قرار داده شده، Override چهارم مربوط به سطح تحصیلات است که معادل با MA به معنی “فوق لیسانس” قرار داده شده و در نهایت Override پنجم مربوط به میزان مطالعه است که مقدار آن Very Much به معنی “خیلی زیاد” قرار داده شده است (عبارت MA مخفف واژگان Master of Arts است.) اکنون می توانیم به کلاس ActionClass رفته و آن را به شکل زیر بازنویسی کنیم:

public class ActionClass {   public static void main(String[] args) {     // Grandfather grandfatherObject = new Grandfather();     // grandfatherObject.showGrandfatherHeight();     // grandfatherObject.showGrandfatherSkinColor();     // grandfatherObject.showGrandfatherBoldness();     // grandfatherObject.showGrandfatherBehavior();     // grandfatherObject.showGrandfatherCreativity();     // grandfatherObject.showGrandfatherActivity();     // grandfatherObject.showGrandfatherNationality();     // Father fatherObject = new Father();     // fatherObject.showGrandfatherHeight();     // fatherObject.showGrandfatherSkinColor();     // fatherObject.showGrandfatherBoldness();     // fatherObject.showGrandfatherBehavior();     // fatherObject.showGrandfatherCreativity();     // fatherObject.showGrandfatherActivity();     // fatherObject.showGrandfatherNationality();     // fatherObject.showFatherEducation();     // fatherObject.showFatherStudyTime();     Son sonObject = new Son();     sonObject.showGrandfatherHeight();     sonObject.showGrandfatherSkinColor();     sonObject.showGrandfatherBoldness();     sonObject.showGrandfatherBehavior();     sonObject.showGrandfatherCreativity();     sonObject.showGrandfatherActivity();     sonObject.showGrandfatherNationality();     sonObject.showFatherEducation();     sonObject.showFatherStudyTime();   } } 

همان طور که در کد فوق مشاهده می شود، کلیه ی کد های پیشین را کامنت کرده ایم سپس یک شیء از روی کلاس Son به اسم sonObject به معنی “شیء پسر” ساخته ایم و پس از آن کلیه ی متدها را فرا خوانده ایم. پس از اجرای برنامه تصویر زیر مشاهده خواهد شد:

همان طور که در تصویر فوق مشاهده می شود، بیضی قرمز رنگ اول نشانگر اولین Override در کلاس Son است که متد مرتبط با قد را رونویسی کرده است. بیضی قرمز رنگ دوم نشانگر دومین Override است که متد مرتبط با طاسی را رونویسی کرده است. بیضی قرمز رنگ سوم نشانگر سومین Override است که متد مرتبط با خلق و خو را رونویسی کرده است و در نهایت بیضی قرمز رنگ چهارم نشانگر چهارمین و پنجمین Override است که متدهای مرتبط با سطح تحصیلات و میزان مطالعه را رونویسی کرده اند.

شاید با مثالی که در قسمت پیشین زده شد و پروژه ای که در این قسمت برنامه نوسی شد، بهتر به این مسئله پی ببریم که توسعه دهندگان زبان برنامه نوسی جاوا دیدشان به شیء گرایی در این زبان از دید ایشان به اشیاء در دنیای واقعی نشات گرفته است که همین وجه تشابه مابین شیء گرایی در زبان برنامه نوسی جاوا و روابط اشیاء در دنیای واقعی می تواند ما را در درک بهتر OOP یاری رساند.

دانلود فایل‌های تمرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *