مزیت رقابتی در بانکداری با هوش تجاری (هوش کسب و کار در بانکداری)

کاهش هزینه ها به صورتی بسیار ساده توسط فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک و بررسی میزان پیروی از مقررات، آگاهی و شناسایی بیشتر مشتریان، پاسخ سریع به تغییرات بازار همه از …

ادامه مطلب