HTML META

HTML META   مثالها توضیحات صفحه اطلاعاتی که در قسمت meta نوشته می شوند، شرحی درباره صفحه می دهند. موتورهای جستجو توجه خواصی به این توضیحات دارند. کلیدواژه های صفحه …

ادامه مطلب