Cluster File System

یوسف زاده مهر 13, 1394آبان 28, 1396 همانطور که می دانید در محیط RAC، همه database fileها(از قبیل datafileها، کنترل فایلها و redo log fileها) و فایلهای voting disk و …

ادامه مطلب

RMAN در محیط RAC

یوسف زاده آبان 14, 1394آبان 28, 1396 در هنگام بکاپ گیری با RMANدر محیط RAC، اگر بخواهیم از چند کانال استفاده کنیم تا عملیات به صورت موازی انجام شوند می …

ادامه مطلب