Cluster File System

یوسف زاده مهر 13, 1394آبان 28, 1396 همانطور که می دانید در محیط RAC، همه database fileها(از قبیل datafileها، کنترل فایلها و redo log fileها) و فایلهای voting disk و …

ادامه مطلب

RMAN در محیط RAC

یوسف زاده آبان 14, 1394آبان 28, 1396 در هنگام بکاپ گیری با RMANدر محیط RAC، اگر بخواهیم از چند کانال استفاده کنیم تا عملیات به صورت موازی انجام شوند می …

ادامه مطلب

data pump و RAC

یوسف زاده آذر 22, 1394آبان 28, 1396 در محیط RAC، این امکان وجود دارد تا از چند instance برای اجرای data pump بهره گرفته شود. برای این کار باید شرایط …

ادامه مطلب