آموزش mysqli connect در PHP

آموزش کار با تابع ()mysqli_connect در PHP دستور استفاده از تابع ()mysqli_connect در PHP

شرح کاربرد تابع ()mysqli_connect در PHP یک connection به سرویس دهنده MySQL جهت دسترسی به …

ادامه مطلب

آموزش mysqli close در PHP

آموزش کار با تابع ()mysqli_close در PHP دستور استفاده از تابع ()mysqli_close در PHP

شرح کاربرد تابع ()mysqli_close در PHP تابع ()mysqli_close در PHP connection و اتصال برقرار شده …

ادامه مطلب