آموزش fgets در PHP

آموزش کار با تابع ()fgets در PHP تابع ()fgets در PHP این امکان را به توسعه دهنده می دهد که فایل باز شده را به صورت رشته بازگرداند . دستور استفاده از تابع ()fgets در PHP string fgets ( resource $handle [, int $length] ); شرح کاربرد تابع ()fgets در…

Continue Reading آموزش fgets در PHP

آموزش fflush در PHP

آموزش کار با تابع ()fflush در PHP تابع ()fflush در PHP باعث می شود تمامی خروجی ها بافر در محل مشخصی حفظ می کند . دستور استفاده از تابع ()fflush در PHP bool fflush ( resource $handle ); شرح کاربرد تابع ()fflush در PHP تابع ()fflush در PHP سبب می…

Continue Reading آموزش fflush در PHP

آموزش fclose در PHP

آموزش کار با تابع ()fclose در PHP تابع ()fclose در PHP پارامتر handle فایل را می بندد . دستور استفاده از تابع ()fclose در PHP bool fclose ( resource $handle ); شرح کاربرد تابع ()fclose در PHP تابع ()fclose در PHP فایلی که در قالب پارامتر $handle به تابع فرستاده…

Continue Reading آموزش fclose در PHP

آموزش diskfreespace در PHP

آموزش کار با تابع ()diskfreespace در PHP تابع ()diskfreespace در PHP به آزاد بودن فضای پوشه برحسب بایت می پردازد . دستور استفاده از تابع ()diskfreespace در PHP float diskfreespace ( string $directory ); شرح کاربرد تابع ()diskfreespace در PHP این تابع کاربردی مشابه تابع disk_free_space() داشته و میزان فضای…

Continue Reading آموزش diskfreespace در PHP

آموزش disk total space در PHP

آموزش کار با تابع ()disk_free_space در PHP تابع ()disk_free_space در PHP با دریافت آرگومان رشته ای که در بردارنده دایرکتوری است مقدار فضای خالی رشته ای را به صورت بایت بر می گرداند . دستور استفاده از تابع ()disk_free_space در PHP float disk_free_space ( string $directory ); شرح کاربرد تابع…

Continue Reading آموزش disk total space در PHP

آموزش dirname در PHP

آموزش کار با تابع ()dirname در PHP تابع ()dirname در PHP در صورت ارسال یک رشته حاوی آدرس فایل مورد نظر است اسم را به پوشه میزبان بازمی گرداند . دستور استفاده از تابع ()dirname در PHP string dirname ( string $path ); شرح کاربرد تابع ()dirname در PHP در…

Continue Reading آموزش dirname در PHP

آموزش copy در PHP

آموزش کار با تابع ()copy در PHP تابع ()copy در PHP از محتوای فایل مورد نظر در آرگومان ورودی یا آدرس جدید جایگذاری می کند . دستور استفاده از تابع ()copy در PHP bool copy ( string $source, string $dest ); شرح کاربرد تابع ()copy در PHP تابع ()copy در…

Continue Reading آموزش copy در PHP

آموزش clearstatecache در PHP

آموزش کار با تابع ()clearstatecache در PHP تابع ()clearstatecache در PHP به توسعه دهنده این امکان را می دهد که به راحتی حافظه کش را تخلیه و آزاد نماید . دستور استفاده از تابع ()clearstatecache در PHP void clearstatcache ( void ); شرح کاربرد تابع ()clearstatecache در PHP هنگامی که…

Continue Reading آموزش clearstatecache در PHP