واژه‌نامه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند واژه‌نامه (glossary) دربرگیرنده‌ی تعریف واژه‌ها، اصطلاحات، و مفاهیم خاص دامنه‌ی پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. علاوه بر اصطلاحات و مفاهیم دامنه‌ی مسأله، اصلاحات و واژه‌هایی که ممکن است برای خوانندگان یا استفاده‌کننده از دستاوردهای کلیدی پروژه نظیر سند چشم‌انداز (vision)، سند معماری نرم‌افزار، یا توصیف موارد کاربرد (use case specification) و یا هر…

Continue Reading واژه‌نامه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

فهرست مخاطرات – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند فهرست مخاطرات (Risk List) دربرگیرنده‌ی مخاطرات (ریسک‌های) شناسایی‌شده به وسیله‌ی تیم مجری پروژه (و یا سایر ذینفعان) در پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌های پروژه‌ بر اساس ریسک‌های شناسایی‌شده انجام می‌شود. قالب اولیه‌ی مستند فهرست مخاطرات (Risk List)

Continue Reading فهرست مخاطرات – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند معماری نرم‌افزار – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند معماری نرم‌افزار به منظور توصیف معماری یک سیستم نرم‌افزاری تهیه می‌شود. در این سند، شیوه‌ها، الگوها، و مکانیزم‌های مورد استفاده در شکل‌دهی راهکار، انتخاب‌های کلیدی، محدودیت‌ها، و کلیه‌ی ملاحظات کلیدی، از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این سند، از شیوه‌ای تحت عنوان «الگوی توصیف معماری مبتنی بر مدل»، برای…

Continue Reading سند معماری نرم‌افزار – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

طرح پذیرش محصول – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند طرح پذیرش محصول دربرگیرنده‌ی چگونگی ارزیابی دستاوردهای تحویلی پروژه توسط مشتری (و به طور کلی، ذینفعان پروژه) در مقابل یکسری معیارها و شرایط پذیرش (Acceptance Criteria) از پیش‌ تعریف‌شده، است. در این سند، معیارها و شرایط پذیرش تشریح‌شده و مجموعه کارها و وظایفی که برای پذیرش محصول ضروری است، تعیین می‌شود و بر…

Continue Reading طرح پذیرش محصول – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

هدف اصلی سند «طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار» یا طرح زمانبندی پروژه، این است که متدولوژی و چارچوب اجرای پروژه را با بیان مجموعه‌ی فعالیت‌های مورد نیاز برای طراحی و توسعه‌ی سیستم نرم‌افزاری در قالب فازها (phases) و تکرارها (iterations) نشان داده و بر اساس آن، مجری پروژه و سایر ذینفعان پروژه بتوانند به نحو مطلوب پروژه‌ی توسعه‌ی سیستم نرم‌افزاری را…

Continue Reading طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

طرح توجیهی پروژه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند طرح توجیهی پروژه (Business Case) با هدف ارزیابی و تحلیل سود و زیان ارایه‌ی راهکاری سیستم نرم‌افزاری تهیه و تدوین می‌شود. در این سند مسائلی نظیر پیش‌بینی‌های مالی و اثرگذاری راهکار (محصول) پروژه بر کسب‌وکارِ هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس این سند، تصمیم‌گیری کلانی پیرامون اینکه آیا سرمایه‌گذاری در پروژه سودمند…

Continue Reading طرح توجیهی پروژه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند چشم‌انداز (Vision) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند چشم‌انداز (Vision) به منظور توصیف اهدافِ مجموعه‌ی فعالیت‌های توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری از منظر ذینفعان آن  تهیه می‌شود. در این سند، چرایی‌ها (ضرورت‌ها) و چیستی‌های مرتبط با پروژه، و نیز ملاحظات کلیدی آن که باید به تأیید ذینفعان پروژه برسد، بیان می‌شود. ساختار کلی این سند به صورت زیر است: کلیات…

Continue Reading سند چشم‌انداز (Vision) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار