آموزش mysqli connect در PHP

آموزش کار با تابع ()mysqli_connect در PHP دستور استفاده از تابع ()mysqli_connect در PHP

شرح کاربرد تابع ()mysqli_connect در PHP یک connection به سرویس دهنده MySQL جهت دسترسی به …

ادامه مطلب

آموزش mysqli close در PHP

آموزش کار با تابع ()mysqli_close در PHP دستور استفاده از تابع ()mysqli_close در PHP

شرح کاربرد تابع ()mysqli_close در PHP تابع ()mysqli_close در PHP connection و اتصال برقرار شده …

ادامه مطلب

آموزش file در PHP

آموزش کار تابع با ()file در PHP دستور استفاده از تابع ()file در PHP

شرح کاربرد تابع ()file در PHP تابع ()file در PHP کل محتوای فایل را خوانده …

ادامه مطلب

آموزش file put_contents در PHP

آموزش کار با تابع ()file_put_contents در PHP دستور استفاده از تابع ()file_put_contents در PHP دستور استفاده از تابع ()file_put_contents در PHP

شرح کاربرد تابع ()file_put_contents در PHP فراخوانی تابع …

ادامه مطلب