نحوه ی جست و جوی محتوای لیست ها در زبان برنامه نویسی پایتون

نحوه ی جست و جوی محتوای لیست ها در زبان برنامه نویسی پایتون در آموزش قبل با نحوه ی ویرایش محتوای لیست ها در زبان برنامه نویسی Python آشنا شدیم؛ …

ادامه مطلب

نحوه ی ویرایش محتوای لیست ها در زبان برنامه نویسی پایتون

نحوه ی ویرایش محتوای لیست ها در زبان برنامه نویسی پایتون در آموزش های گذشته با مفهوم لیست ها و نحوه ی تعریف و دسترسی به محتوای درون آن ها …

ادامه مطلب

آشنایی با نحوه ی دسترسی به محتوای لیست ها در زبان برنامه نویسی پایتون

آشنایی با نحوه ی دسترسی به محتوای لیست ها در زبان برنامه نویسی پایتون در آموزش گذشته با نحوه ی تعریف و ایجاد آبجکت هایی از نوع لیست در زبان پایتون …

ادامه مطلب

آشنایی با دیتا تایپ لیست در زبان برنامه نویسی پایتون

آشنایی با دیتا تایپ لیست در زبان برنامه نویسی پایتون ما از لیست ها برای سازماندهی اطلاعات و دسترسی و تغییر سریع تر آن ها استفاده می کنیم. برای مثال …

ادامه مطلب

آشنایی با ساختار لوپ for در زبان برنامه نویسی پایتون

آشنایی با ساختار لوپ for در زبان برنامه نویسی پایتون در آموزش های گذشته با لوپ while آشنا شدیم و فهمیدیم که چگونه می توانیم از این ساختار استفاده کنیم …

ادامه مطلب

آشنایی با دستور continue در ساختار لوپ while در زبان برنامه نویسی پایتون

آشنایی با دستور continue در ساختار لوپ while در زبان برنامه نویسی پایتون در آموزش قبل با دستور break و نحوه ی بکارگیری آن در ساختار لوپ while آشنا شدیم …

ادامه مطلب

آشنایی با ساختار لوپ while در زبان برنامه نویسی پایتون

آشنایی با ساختار لوپ while در زبان برنامه نویسی پایتون در آموزش های قبل با نحوه ی تعریف و استفاده از دستور شرطی if در زبان برنامه نویسی پایتون آشنا …

ادامه مطلب