آموزش کار با تابع array diff assoc در PHP


آموزش کار با تابع array_diff_assoc() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_diff_assoc( array $array1, array $array2 [, array $array3...] );

شرح کاربرد تابع array_diff_assoc()

این تابع پارامتر ورودی اول (متغیری از جنس آرایه array1) را با پارامترهای دوم و سوم مقایسه کرده و اختلاف بین آن ها را در خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
آرایه ی اول که یک یا چند آرایه ی دیگر با آن مقایسه می شوند.

2array2(الزامی)
آرایه ای که مقادیر آن با آرایه ی ورودی اول مقایسه می شود.

3array3(اختیاری)
آرایه ای که با آرایه ی ورودی اول مقایسه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *