آموزش کار با تابع array fill keys در PHP


آموزش کار با تابع array_fill_keys()

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_fill_keys ( array $keys, mixed $value );

شرح کاربرد تابع array_fill_keys()

این تابع در قالب پارامترهای $values و $keys مقادیر و کلیدهای مورد نیاز برای ساخت یک آرایه را دریافت می کند. به عبارت دیگر این تابع یک آرایه را با مقدار پارامتر value پر کرده و کلیدهای متناظر آن را با مقدار پارامتر keys پر می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1keys
آرایه ای از مقادیر که به عنوان کلید آرایه ی متناظر مورد استفاده قرار می گیرد.

2value
یک متغیر از جنس آرایه یا رشته ای از مقادیر که به عنوان مقدار متناظر به کلیدها نگاشت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *