آموزش کار با تابع array flip در PHP


آموزش کار با تابع array_intersect() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_intersect ( array $array1, array $array2 [, array $array3 ...] );

شرح کاربرد تابع array_intersect()

تابع array_intersect() دو یا چند آرایه ی را به عنوان آرگومان دریافت کرده و پس از مقایسه ی المان های آن ها باهم، موارد منطبق و المان هایی از آرایه 1 (پارامتر $array1) که در آرایه های دیگر یافت می شود را در قالب آرایه ای جدید به عنوان خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
متغیری از جنس آرایه که المان های آن با پارامترهای دیگر تابع مقایسه می شود.

2array2(الزامی)
این آرایه پارامتری است که المان های آن با آرایه ی اول مقایسه می شود.

3array3(اختیاری)
آرایه ای است که المان های آن با المان های آرایه ی اول مقایسه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *