آموزش کار با تابع array map در PHP


آموزش کار با تابع array_map()

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_map ( callback $callback, array $array1 [, array $array2...] );

شرح کاربرد تابع

این تابع یک یا چند آرایه به عنوان آرگومان دریافت کرده و المان های آن ها را به تابع callback ارسال می نماید. تابع callback که خود یک آرگومان ارسالی به تابع array_map() می باشد، تک تک المان های آرایه های ورودی به آن فرستاده و پردازش می شود.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1callback(الزامی)
یک تابع callback که تمامی المان های آرایه های ورودی به آن ارسال شده و توسط آن مورد پردازش قرار می گیرند.

2array1(الزامی)
یک آرایه ورودی که المان های آن به callback ارسال می شود، مشخص می نماید.

3array2(اختیاری)
این پارامتر بیانگر پارامتر ارسالی دوم به تابع می باشد.

4array3(اختیاری)
این پارامتر بیانگر آرایه ی ارسالی سوم به تابع مزبور می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *