آموزش کار با تابع array push در PHP


آموزش کار با تابع ()array_push در PHP

در این قسمت با تابع ()array_push در PHP و نحوه اضافه کردن به پشته را آموزش می دهیم

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_push ( $array, $var1 [, $var2...] );

شرح کاربرد تابع ()array_push در PHP

تابع ()array_push در PHP با آرایه مانند یک پشته (stack) برخورد کرده و متغیرهای پاس داده شده به تابع را ($var1، $var2 و غیره …) به انتهای آرایه اضافه می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که متغیرها به انتهای آن اضافه می شوند.

2var1(پارامتر الزامی)
متغیری که مقدار آن به انتهای آرایه اضافه می شود.

3var2(پارامتر اختیاری)
متغیر دومی که مقدار آن به انتهای آرایه یا پشته الصاق می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *