آموزش کار با تابع array search در PHP


آموزش کار با تابع ()array_search در PHP

در تابع ()array_search در PHP امکان جستجو در آرایه را داریم .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_search($value, $array [,$strict]);

شرح کاربرد تابع ()array_search در PHP

تابع()array_search در PHP آرایه ورودی (array$) را جهت پیدا کردن مقدار مورد نظر (پارامتر value) جستجو کرده و سپس کلید متناظر آن را در خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1value(پارامتر الزامی)
مقداری که قرار است آرایه ی ورودی برای یافتن آن جستجو شود.

2array(پارامتر الزامی)
آرایه ای که مقدار مورد نظر در آن جستجو می شود.

3strict(پارامتر اختیاری)
اگر این پارامتر بر روی TRUE تنظیم شده باشد، در آن صورت تابع array_search() نوع داده ای المان مورد جستجو را نیز بررسی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *