آموزش array uintersect assoc در PHP


آموزش کار با تابع ()array_uintersect_assoc در PHP

تابع ()array_uintersect_assoc در PHP دو یا چند آرایه را به عنوان آرگومان گرفته و به وسیله فراخوانی توسط کاربر المان های آرایه ها را باهم مقایسه می کند .

دستور استفاده از تابع ()array_uintersect_assoc در PHP

array_uintersect_assoc( $array1, $array2 [, $array3 ..., $data_compare_func] );

شرح کاربرد تابع ()array_uintersect_assoc در PHP

تابع ()array_uintersect_assoc در PHP دو یا چند آرایه را به عنوان آرگومان گرفته و به وسیله ی تابع بازفراخوان (callback) که کاربر به صورت اختصاصی پیاده سازی کرده، المان های آرایه را با یکدیگر مقایسه می کند. خروجی این تابع یک آرایه ی جدید است که تمامی المان های مشترک بین آرایه 1 با دو آرایه ی دیگر را دربرمی گیرد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
پارامتر جاری یک آرایه ی ورودی است که المان های آن با دو یا چند آرایه ی ورودی بعدی مقایسه می شود.

2array2(پارامتر الزامی)
این پارامتر نیز یک آرایه ی ورودی است که المان های آن با آرایه ی 1مقایسه می شود.

3array3(پارامتر اختیاری)
پارامتر فعلی نیز یک آرایه است که المان های آن با آرایه ی 1 مقایسه می شود.

4data_compare_func(پارامتر الزامی)
این پارامتر اسم تابع کاربر با پیاده سازی اختصاصی است که المان های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *