آموزش ctype graph در PHP


آموزش کار با ()ctype_graph در PHP

تابع ()ctype_graph در PHP بررسی می کند تمامی کاراکترهای در رشته چاپ شدنی است یا قابل مشاهده در خروجی است .

دستور استفاده از تابع ()ctype_graph در PHP

ctype_graph ( $text );

شرح کاربرد تابع ()ctype_graph در PHP

جاری ()ctype_graph در PHP بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در رشته ی ورودی، چاپ شدنی یا قابل مشاهده در خروجی (بدونspace و فضای خالی) برای کاربر هستند یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()ctype_graph در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 text(پارامتر الزامی)
رشته یا متن ورودی که کاراکترهای آن توسط تابع نام برده مورد بررسی قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.