آموزش jdtounix در PHP


آموزش کار با تابع ()jdtounix در PHP

تابع ()jdtounix در PHP معادل روز جولی ارسال شده را به عنوان پارامتر می باشد را بر می گرداند .

دستور استفاده از تابع ()jdtounix در PHP

jdtounix ( $jday );

شرح کاربرد تابع ()jdtounix در PHP

تابع ()jdtounix در PHP در خروجی برچسب زمانی unix که معادل روز جولی ارسال شده به عنوان پارامتر ($jday) می باشد را برمی گرداند. چنانچه مقدار پارامتر ارسالی در بازه ی زمانی unix نباشد (سال های مسیحی بین 1970 و 2037 یا 2440588 < jday < 2465342) مقدار بولی FALSE را برمی گرداند. لازم به ذکر است که مقدار زمان خروجی بر حسب زمان محلی (نه GMT) می باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()jdtounix در PHP

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 jday(پارامتر الزامی)
مقدار عددی یا شماره ی روز جولی بین بازه ی 2440588 و 2465342 به عنوان آرگومان به تابع مزبور فرستاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *