(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

کلیدی‌ترین هدف فاز ساخت، توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی نرم‌افزاری کامل است به گونه‌ای که فراورده‌ی حاصل آماده‌ی انتقال به محیط کابران باشد. به منظور تحقق این هدف، اقدامات زیر می‌تواند انجام شود: …

ادامه مطلب