افزودن قابلیت جدید در BPMS فراگستر

افزودن قابلیت جدید در BPMS فراگستر

افزودن قابلیت جدید در BPMS فراگستر

همواره تعریف نام کاربری و مدیریت آن برای سیستمهای غیریکپارچه یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران IT شرکت ها بوده و هست.

اکثر نرم افزارهای مدرن برای رفع این اشکال دست به دامن Active Directory شده‌اند و خریداران نرم‌افزار نیز در زمان خرید نرم‌افزار این مورد را یکی از معیارهای اصلی تلقی می‌کنند.

با عنایت به توضیحات فوق، این قابلیت در نرم‌افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار فراگستر- BPMS فعال شده است و تنها با چند کلیک کاربران Active Directory با نرم‌افزار BPMS فراگستر همگام می شوند و به اینصورت دغدغه تعریف کاربر رفع می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید