تعیین پسورد ساده برای کاربر sys در 12cR2

در زمان ساخت پسوردفایل در نسخه 12cR2، باید برای تعیین پسورد، پیچیدگی هایی را لحاظ کرد تا پسوردفایل قابل ایجاد باشد. برای نمونه پسورد باید حداقل شامل 8 کارکتر باشد که در این هشت کارکتر حداقل یک حرف، یک رقم و یک کارکتر خاص(شبیه _,# و ….) موجود باشد همچنین این کارکتر نباید مشابه نام کاربری باشد و …. در غیر این صورت ایجاد پسوردفایل با خطا متوقف خواهد شد:

orapwd file=’/u01/oracle/12c/dbs/orapwdb’ password=s force=y

OPW-00029: Password complexity failed for SYS user : Password must contain at least 8 characters.

حال اگر به هر دلیلی امکان تعیین پسورد پیچیده برای کاربر sys ممکن یا مطلوب نباشد، می توان از دو روش زیر برای تعیین پسورد ساده برای کاربر sys استفاده کرد:
روش اول) استفاده از پارامتر format: در زمان استفاده از ابزار orapwd با تنظیم پارامتر format به مقدار 12، قوائد پیچیدگی های تعیین پسورد را به نسخه 12.1 برمی گردانیم با این کار، پسورد فایل، با پسورد ساده هم ایجاد خواهد شد(البته قابلیتهای 12.2 توسط این پسوردفایل پشتیبانی نخواهد شد):

[[email protected] ~]$ orapwd file=’/u01/oracle/12c/dbs/orapwdb’ password=s force=y format=12
[[email protected] ~]$

همچنین برای تعیین فرمت جاری پسورد فایل، می توان از دستور زیر کمک گرفت:

orapwd describe file=’/u01/oracle/12c/dbs/orapwdb’
Password file Description : format=12

روش دوم) استفاده از دستور alter user: در این روش، ابتدا پسورد فایل را با پسورد پیچیده ایجاد می کنیم و سپس با دستور alter user، پسورد مربوط به کاربر sys را تغییر می دهیم:

SQL> alter user sys identified by aa;
User altered.

این تغییر در پسوردفایل هم اعمال خواهد شد:

[[email protected] ~]$ sqlplus sys/[email protected] as sysdba
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Sat Mar 17 05:11:27 2018
Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 – 64bit Production
SQL>

دیدگاهتان را بنویسید