تغییر نام یک pdb

برای تغییر نام یک pdb، ابتدا باید ان را بصورت restricted باز کرد:

alter pluggable database MY_PDB1 close;
alter pluggable database MY_PDB1 open restricted;

سپس با دستور زیر، نام ان را تغییر داد:

alter session set container=MY_PDB1;
alter pluggable database rename global_name to MY_PDB2;

و در نهایت باید این pdb را راه اندازی مجدد نمود:

alter pluggable database close immediate;
alter pluggable database open;

دیدگاهتان را بنویسید