تهیه نسخه پشتیبان از مجوز فایلها و پوشه ها

برای تهیه نسخه پشتیبان از مجوز فایلها و پوشه ها، می توان از دستور getfacl استفاده کرد همچنین بازیابی این نسخه پشتیبان، با کمک دستور setfacl قابل انجام می باشد.

مثال:در ادامه از مجوز فایلهای موجود در مسیر /usef، بکاپ گرفته و پس از تغییر مجوز این فایلها، با کمک نسخه پشتیبان، مجوزها را به حالت اول برمی گردانیم.

وضیعت این پوشه قبل از تهیه نسخه پشتیبان:

[[email protected] ~]# ls -l /usef/
-rwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 20 09:27 a
———— 1 root root 0 Apr 20 09:27 b
drwxr-xr-x 2 root root 6 Apr 20 09:28 folder1

تهیه نسخه پشتیبان با کمک دستور getfacl:

[[email protected] /]# getfacl -R usef >perm_usef

دستکاری مجوز فایلهای موجود در پوشه /usef:

[[email protected] /]# chmod 444 /usef/a
[[email protected] /]# chmod 444 /usef/b
[[email protected] /]# chmod 444 /usef/folder1/

برگرداندن مجوز قبلی فایلها با کمک دستور setfacl و فایل پشتیبان perm_usef:

[[email protected] /]# setfacl —restore=/perm_usef

مشاهده وضیعت جاری مجوزها:

[[email protected] /]# ls -l /usef/
-rwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 20 09:27 a
———— 1 root root 0 Apr 20 09:27 b
drwxr-xr-x 2 root root 6 Apr 20 09:28 folder1

دیدگاهتان را بنویسید