سفارشی سازی خط فرمان با متغیر PS1

در محیط لینوکس ساختار خط فرمان( command prompt) در حالت پیش فرض به صورت زیر می باشد:

[username@hostname CurrentWorkingDirectory]#

برای تغییر این ساختار، باید با متغیر PS1 و معانی مقادیری که می توان به ان اختصاص داد، اشنا بود. به طور پیش فرض، این متغیر مقدار زیر را دارد:

PS1=[[email protected]h W]$

که هر کدام از این حروف، اختصار کلمات زیر می باشند:

u – Username
h – Hostname
W – current working directory

در ادامه با دو مثال تغییر شکل خط فرمان را با کمک متغیر PS1 مشاهده خواهید کرد.

مثال 1: نمایش خط فرمان به صورت رنگی:

export PS1=”[email protected]e[0;34mh w# e[m”

در این مثال عبارت e[ به معنی نقطه شروع نمایش رنگی، عبارت 0;34m نمایانگر کد رنگ و در نهایت e[m بیانگر نقطه انتهایی این رنگ بندی می باشد.

مثال 2: تغییر رنگ پس زمینه خط فرمان:

export PS1=”e[47m[email protected]h w> e[m”

دیدگاهتان را بنویسید