طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

هدف اصلی سند «طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار» یا طرح زمانبندی پروژه، این است که متدولوژی و چارچوب اجرای پروژه را با بیان مجموعه‌ی فعالیت‌های مورد نیاز برای طراحی و توسعه‌ی سیستم نرم‌افزاری در قالب فازها (phases) و تکرارها (iterations) نشان داده و بر اساس آن، مجری پروژه و سایر ذینفعان پروژه بتوانند به نحو مطلوب پروژه‌ی توسعه‌ی سیستم نرم‌افزاری را مدیریت و راهبری نمایند. در این سند، جزئیات اجرایی پروژه با تشریح مواردی نظیر مراحل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به رویکرد مورد استفاده در برنامه‌ریزی پروژه که رویکردی مبتنی بر الگوی تجزیه‌ی فرایند (process-decomposition) و به صورت نگرش از بالا به پایین (top-down) است، بخش عمده‌ای از جزئیات اجرایی پروژه‌ی توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری، در طول فازهای اولیه‌ی پروژه شناسایی و تعیین‌شده و بر اساس آنها، سند طرح تولید نرم‌افزار، تکامل می‌یابد.

لازم به ذکر است که جزئیات هر یک از فعالیت‌هایی که در مقاطع مختلف زمانی کوتاه‌مدت پروژه (یا همان، تکرارها) انجام می‌شود، در قالب طرح/برنامه‌ی زمانبندی تکرار(iteration plan) ارائه می‌شود. آنچه در این سند به عنوان برنامه‌ی زمانبندی پروژه ارایه شده است، بر اساس توصیف سطح بالای راهکار (محصول) در سند چشم‌انداز پروژه (vision)، است.

قالب اولیه‌ی سند طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار (Software Development Plan)

دیدگاهتان را بنویسید