فهرست مخاطرات – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند فهرست مخاطرات (Risk List) دربرگیرنده‌ی مخاطرات (ریسک‌های) شناسایی‌شده به وسیله‌ی تیم مجری پروژه (و یا سایر ذینفعان) در پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌های پروژه‌ بر اساس ریسک‌های شناسایی‌شده انجام می‌شود.

قالب اولیه‌ی مستند فهرست مخاطرات (Risk List)

دیدگاهتان را بنویسید