متولی BPMNوBPMS

متولی BPMNوBPMS

متولی BPMNوBPMS

BPMN اولین بار توسط BPMI معرفی شد و اولین نگارش آن در سال ۲۰۰۴ منتشر گردید. سپس OMG در سال ۲۰۰۶ آن را بعنوان استاندارد معرفی نمود. نسخه ۱٫۱ در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت و آخرین نسخه آن تا زمان انتشار این مقاله ۲٫۰ میباشد، که در سال ۲۰۱۱ منتشر گردید.

BPMS یک فناوری پیشرفته و دارای استانداردها و الزامات مشخصی است. بسادگی امکان طرح در اختیار داشتن این فناوری توسط شرکتها و موسسات وجود ندارد. در دنیا فقط ۱۲۶ شرکت مشغول به کار هستند که از این تعداد فقط ۲۶ شرکت توانسته است الزامات و استانداردهای آنرا برآورده سازند.

شاخصهای ارزیابی و انتخاب نرم افزارهای BPMS تدوین گردیده است. تدوین و مدیریت الزامات و استانداردهای BPMS به کنسرسیوم جهانی OMG سپرده شده است. OMG کارنامه درخشانی در تدوین استانداردها و مدیریت ابزارهای جهانی دارد و متولی زبان UML میباشد.

زبان UML یک زبان مشهور برای مدلسازی جهت مهندسین نرم افزار است که توانایی لازم برای مدلسازی فرآیندهای کسب و کار را ندارد.

OMG براساس استاندارد، نرم افزارهای حوزه BPMS را ارزیابی و امتیازبندی مینماید. البته شرکتهایی ممکن است ادعای در اختیار داشتن فناوری BPMS باشند که میبایست نسبت به آنها بی تفاوت بود. شرکتهای موصوف میبایست الزامات استاندارد را پاسخگو باشند تا در این حوزه پذیرفته شوند. کنسرسیوم OMG با اقبال فراوان آمادگی ارزیابی نرم افزارهای شرکتهای نوپا در این زمینه را دارد.

download (9)

مدلهای فرآیند در تمام مراحل تغییر سازمان حائز اهیت هستند

دیدگاهتان را بنویسید