مدلسازی_فرآیند-BPMN

مدلسازی_فرآیند-BPMN

مدلسازی_فرآیند-BPMN

BPMN مخفف Business Process Model & Notation میباشد.استاندارد BPMN را نمادگذاری گرافیکی معرفی میکند که منطق فعالیتها و پیامهای بین بخشهای مختلف و کلیه اطلاعاتی را که برای تحلیل، شبیه سازی و پیاده سازی فرآیند ضروریست، ترسیم مینماید.

BPMN مخفف Business Process Model & Notation میباشد.استاندارد BPMN را نمادگذاری گرافیکی معرفی میکند که منطق فعالیتها و پیامهای بین بخشهای مختلف و کلیه اطلاعاتی را که برای تحلیل، شبیه سازی و پیاده سازی فرآیند ضروریست، ترسیم مینماید. BPMN استاندارد مدلسازی فرآیندهای سازمان است. BPMN با بهره گیری از نمادهای بصری میتواند نحوه خودکارسازی و یکپارچگی افراد و سیستمهای سازمان را مشخص نماید. BPMN بصورت ساده و نظام‌مند مدیریت، اجرا و کنترل فرآیندها را ترسیم مینماید. BPMN توانایی زیادی در درک، طراحی، و اجرا و بهبود فرآیندها ایجاد مینماید.

مفهوم BPMS نیز به درک، طراحی، اجرا و بهبود فعالیتهای سازمان که شامل افراد، فرآیندها، سیستمها و استراتژیها هستند، اشاره مینماید. BPMS نیز یک راهکار فناورانه می‌باشد که از استراتژیهای BPMN بطور کامل در سازمان پشتیبانی مینماید.

در یک سازمان فرآیند محور با BPMS، فرآیندها در یک بستر فناورانه اجرا میشوند. فرآیندهای در حال اجرا، بصورت لحظه ای قابلیت پایش و بررسی دارند. فرآیندها و تکنولوژی بصورت تنگاتنگ با یکدیگر کار میکنند و هر دو در خدمت افزایش کارایی سازمان میباشند. این موضوع باعث کاهش هزینه، کاهش زمان اجرای فرآیندها، افزایش حاکمیت بر روی فرآیند های سازمان، کاهش ریسکها، تطبیق میان حوزه های کاری و فناوری و در نهایت بهبود مستمر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید