مشابه دستور tail در محیط ویندوز

همانطور که می دانید، برای مشاهده انلاین یک فایل در محیط لینوکس، می توان از دستور tail به همراه سوییچ f استفاده کرد(البته دستور tail کاربردهای دیگری هم دارد):

tail -f /u01/app/oracle/admin/db/diag/rdbms/db/db/trace/alert_db.log

همچنین این کار با کمک دستور less به همراه سوییچ F هم قابل انجام است.


در محیط ویندوز هم می توان به طروق متعددی یک فایل را به صورت real time دنبال کرد که استفاده از دستور Get-Content در محیط پاورشل یکی از این روشها می باشد.

دستور زیر فایل alert log را در محیط ویندوز به صورت انلاین نمایش می دهد:

PS C:Windowssystem32>Get-Content D:12c_softwardiagrdbmsus_testustesttracealert_ustest.log -Wait

یا به صورت خلاصه تر:

Get-Content alert_ustest.log -Wait

برای مشاهده تنها ده خط انتهایی فایل با کمک دستور Get-Content، می توان از سوییچ tail کمک گرفت(همراه با اطلاعات جدید):

Get-Content alert_ustest.log -Wait -Tail 10

مثالهای دیگری از این دستور:
برای فیلتر کردن خروجی این دستور، می توان به طریق زیر عمل کرد:

Get-Content alert_ustest.log -Wait -tail 10| where { $_ -match “(LGWR switch)” }

با این دستور، در ضمن نمایش انلاین محتویات فایل، تنها خطوطی که عبارت “LGWR switch” در ان وجود دارد نمایش داده خواهد شد.
برای ارسال خروجی این دستور به یک فایل، می توان از دستور Set-Content کمک گرفت:

Get-Content alert_ustest.log -Wait -tail 10| where { $_ -match “(LGWR switch)” }|Set-Content “d:new_log.txt”

همچنین با کمک سوییچ TotalCount به همراه این دستور، می توان تنها ده خط ابتدایی فایل را نمایش داد:

Get-Content alert_ustest.log -TotalCount 10

دیدگاهتان را بنویسید