مفهوم تحلیل روند و کاربرد آن

مفهوم تحلیل روند و کاربرد آن
تحلیل روند شامل مجموعه ای از اطلاعات مرتبط با بازه های زمانی مختلف جهت بازنگری های متنوع در سیاست های سازمانی می باشد. هدف از این تحلیل، رسیدن به الگوهای عملی مناسب جهت تصمیم گیری های کلان می باشد.
در کسب و کار، تحلیل روند بطور معمول برای رسید به دو هدف انجام می شود.


تحلیل درآمد و هزینه
میزان درآمد و هزینه های یک شرکت را می توان به صورت یک نمودار خطی برای بازه های زمانی مختلف جهت بررسی و کشف تناقضات، مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی هزینه و کاهش ناگهانی درآمد در یک دوره زمانی می تواند یک هشدار جدی برای ادامه کار سازمان باشد، که با توجه به روند پیش آمده می توان اقدام به کشف و در نهایت رفع مشکل نمود. بنابراین با توجه به این نکته می توان به اهمیت تجزیه تحلیل روند تغییرات برای صورت های مالی و درآمدی اشاره داشت.
این گزارش ها زمانی دارای حداکثر صحت و اعتبار خواهند بود که سازمان قبل از ارائه مکتوب آنها، اقدام به انتشار عمومی نمودارها نماید تا با استفاده از نظرات سایر صاحب نظران بتواند بهترین تحلیل را از روند موجود ارائه نماید.
تحلیل های سرمایه گذاری
سرمایه گذار، با طراحی یک نمودار trend می تواند میزان تغییرات در ارزش سرمایه و یا سهام خود را بررسی نماید و درباره خرید، فروش و یا هرگونه اعمال تغییر دیگر در میزان سرمایه خود تصمیم گیری نماید. در این مورد می توان با استفاده از نمودارهای تحلیل روند و سایر اطلاعات موجود، یک رابطه علت و معلولی استخراج نمود که در نهایت با استفاده از آن یک پیش بینی مناسب برای آینده، در حوزه سرمایه گذاری استخراج گردد.
از نموارهای تحلیلی روند در امور داخلی سهام نیز می توان استفاده نمود. برای کاربرد این تحلیل ها در این بخش می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بررسی الگوهای درآمد بر اساس، محصول، مشتری و منطقه
بررسی روند هزینه ها و کشف گزارشات جعلی
کشف هزینه های غیر ضروری و غیر معمول در دوره های زمانی مختلف

دیدگاهتان را بنویسید