نصب دوباره em

برای راه اندازی Enterprise Manager در بسیاری از سیستم ها ممکن است به مشکل برخورد کنیم که می توانیم با استفاده از دستورات زیر، تمامی پیکربندی قبلی را حذف کرده و مجددا Enterprise Manager را با استفاده از دستور dbca و یا emca راه اندازی کنیم. پس دستوراتی که در این قسمت می بینیم، تنها بستر را برای راه اندازی مجدد emca آماده می کنند.

SQL> conn sysman/pass

SQL> exec DBMS_AQADM.DROP_QUEUE_TABLE(queue_table=>’MGMT_NOTIFY_QTABLE’,force =>TRUE);

SQL> conn / as sysdba

SQL> EXEC sysman.emd_maintenance.remove_em_dbms_jobs;

EXEC sysman.setEMUserContext(”,5);

REVOKE dba FROM sysman;

SQL> DECLARE

        CURSOR c1 IS

        SELECT owner, synonym_name name

        FROM dba_synonyms

        WHERE table_owner

        = ‘SYSMAN’;

        BEGIN

        FOR r1 IN c1 LOOP

        IF r1.owner = ‘PUBLIC’ THEN

        EXECUTE IMMEDIATE ‘DROP PUBLIC SYNONYM ‘||r1.name;

        ELSE

        EXECUTE

        IMMEDIATE ‘DROP SYNONYM ‘||r1.owner||’.’||r1.name;

        END IF;

        END LOOP;

        END;

SQL> DROP USER mgmt_view CASCADE;

DROP ROLE mgmt_user;

DROP USER sysman CASCADE;

همچنین پوشه هایی که در مسیر زیر قرار داردند، بهتر است حذف شوند:

[ORACLE_HOME]/[hostname_sid]

[ORACLE_HOME]/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_[hostname]_[sid]

برای ساخت مجدد em با دستور emca، باید از دستورات زیر استفاده کنیم:

Single Instance : $ORACLE_HOME/bin/emca -config dbcontrol db -repos create

RAC Database : $ORACLE_HOME/bin/emca -config dbcontrol db -repos create -cluster

 

دیدگاهتان را بنویسید