نوشتن پیام در فایل alert یا trace

برای نوشتن پیام در فایل alert و یا trace، می توان از DBMS_SYSTEM.KSDWRT استفاده کرد این پروسیجر دارای دو پارامتر می باشد که پارامتر اول ان مشخص می کند پیام در کدام یک از این دو فایل ثبت شود که عدد یک، پیام را در trace file ثبت خواهد کرد و عدد دو به منظور نوشتن در فایل alert می باشد همچنین عدد سه در هر دو این فایلها، پیام را ثبت خواهد کرد همچنین پیام باید در پارامتر دوم تعیین شود:

SQL> EXEC dbms_system.ksdwrt(2, ‘ORA-00600 alan saat 2e’);
PL/SQL procedure successfully completed

با اجرای این دستور، پیام مربوطه در فایل alert log قابل مشاهده می باشد:

tail -f /oracle/diag/rdbms/stb/stb1/trace/alert_stb1.log
Fri Feb 09 23:15:39 2018
ORA-00600 alan saat 2e

دیدگاهتان را بنویسید