نکاتی در مورد دستور tnsping

 

نکته اول: دستور tnsping، برای easy connect naming هم قابل استفاده می باشد:

[oracle@db18 ~]$ tnsping 192.168.1.20:1521/myserv

TNS Ping Utility for Linux: Version 18.0.0.0.0 – Production on 04-SEP-2018 09:14:29

Attempting to contact (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=myserv))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.20)(PORT=1521)))

OK (0 msec)

نکته دوم: این دستور، تنها hostname(ip address)، شماره port و پروتکل را مورد بررسی قرار می دهد و درستی/نادرستی service_name را تایید نخواهد کرد به عبارت دقیق تر، دستور tnsping، هندل شدن سرویس توسط listener را بررسی نمی کند:

پس با تنظیم اشتباه service_name در دستور قبلی، مجددا دستور tnsping، پیام ok را برمیگرداند:

[oracle@db18 ~]$ tnsping 192.168.1.20:1521/myserv-dsfs

TNS Ping Utility for Linux: Version 18.0.0.0.0 – Production on 04-SEP-2018 09:15:52

Attempting to contact (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=myserv-dsfs))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.20)(PORT=1521)))

OK (0 msec)

نکته سوم: در صورتی که بخواهیم دستور tnsping مشابه دستور ping، برای چند بار پیاپی اجرا شود، می توانیم تعداد دفعات تکرار را به عنوان پارامتر دوم این دستور مشخص کنیم:

[oracle@db18 ~]$ tnsping 192.168.1.20:1521/myserv 4

TNS Ping Utility for Linux: Version 18.0.0.0.0 – Production on 04-SEP-2018 09:19:18

Attempting to contact (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=myserv))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.20)(PORT=1521)))

OK (0 msec)

OK (0 msec)

OK (0 msec)

OK (0 msec)

البته در محیط لینوکس، می توان از دستور watch هم برای مانیتور انلاین این دستور، استفاده کرد:

[oracle@db18 ~]$ watch -n1 tnsping 10.32.137.2:1521/myserv

Every 1.0s: tnsping 10.32.137.2:1521/myserv        Tue Sep  4 12:24:18 2018

TNS Ping Utility for Linux: Version 18.0.0.0.0 – Production on 04-SEP-2018 12:24

:18

Attempting to contact (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=myserv-dsfs))(ADD

RESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.32.137.2)(PORT=1521)))

OK (0 msec)

دیدگاهتان را بنویسید