(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

کلیدی‌ترین هدف فاز ساخت، توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی نرم‌افزاری کامل است به گونه‌ای که فراورده‌ی حاصل آماده‌ی انتقال به محیط کابران باشد. به منظور تحقق این هدف، اقدامات زیر می‌تواند انجام شود:

توصیف مواردِ کاربرد (Use Case) و سایر نیازمندی‌های باقی‌مانده

در حین پیاده‌سازی و تستِ یک موردِ کاربرد، اغلب لازم است که حداقل برخی از نیازمندی‌های تشریح‌شده، مورد بازبینی مجدد قرار گیرند و حتی در مواردِ بسیاری، ممکن است که لازم باشد درباره‌ی تمام مواردِ کاربرد تجدیدنظر نموده و به یک راهکار بهتر بیاندیشیم.
در فاز معماری، مواردِ کاربردِ غیر ضروری و نیز آن‌هایی که به لحاظ معماری اهمیتی نداشتند، مورد توجه قرار نگرفته و به فاز ساخت موکول شده‌اند. برخی از مواردِ کاربرد نیز در فاز معماری به‌طور مختصر توصیف شدند و اکنون در فاز ساخت به طور کامل تشریح خواهند شد.
بسیاری از نیازمندی‌های غیروظیفه‌مندی، مانند نیازمندی‌های مرتبط با کارایی، برای دستیابی به یک معماری مستحکم و تثبیت‌شده که مبنای توسعه قرار گیرد، ضروری است. بنابراین، بیشترِ این دسته‌ از نیازمندی‌ها در فاز معماری تجزیه و تحلیل و در مواردی پیاده‌سازی شده‌اند. اما ممکن است در فاز ساخت نیاز باشد برای شناخت بیشتر، برخی جزئیات تکمیلی به آن‌ها اضافه شود.

تکمیل طراحی‌ها

در فاز معماری، زیر سیستم‌ها و واسط‌های‌ مربوط به آن‌ها، مؤلفه‌های کلیدی و واسط‌هایشان و نیز مکانیزم‌های معماری تعریف شدند. اگر از معماری لایه‌بندی‌شده استفاده شود، در فاز معماری، لایه‌های پایین (لایه‌های زیرساختی) و نیز مواردِ کاربردِ معماری‌گونه، پیاده‌سازی می‌شوند.
در هریک از تکرارهای فازِ ساخت، به تکمیلِ طراحی مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و زیرسیستم‌ها و یک مجموعه از مواردِ کاربرد خواهیم پرداخت. با پیاد‌ه‌سازی مؤلفه‌ها، ممکن است ایجاد یک‌سری مؤلفه‌‌های جدید نیز ضرورت یابد. در تکرارهای اولِ فازِ ساخت، بر مواردی که ریسک‌های بیشتری دارند، مانند مسائل مرتبط با واسط‌ها (interfaces)، کارایی (performance)، و قابلیتِ استفاده (usability) تاکید خواهیم داشت. برای دستیابی به این هدف، باید سناریوهای کلیدی را از برخی مواردِ کاربردِ انتخاب‌شده، طراحی، پیاده‌سازی، و تست نماییم. در تکرارهای آخر، تأکید بیشتری بر تکمیل کارها خواهیم داشت به گونه‌ای که همه‌ی مواردِ کاربرد انتخاب‌شده، به طور کامل طراحی، پیاده‌سازی، و تست شوند. در فاز معماری اولین نسخه از پیاده‌سازی بانک اطلاعاتی ایجاد می‌‌شود. در فاز ساخت، بانک اطلاعاتی به‌طور کامل ایجاد می‌شود.

سایر اقدامات

پیاده‌سازی و آزمون واحدِ (unit testing) کدها، انجام یکپارچه‌سازی و تست سیستم، انجام استقرارهای اولیه و دریافت بازخوردهای حاصل، آمادگی برای استقرار نسخه‌ی بِتـا، و آمادگی برای استقرار نهایی، از دیگر اقدامات و نکات مرتبط با فازِ ساخت است.

دیدگاهتان را بنویسید