(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

با وجودی‌که این هدف عمدتاً در شرکت‌هایی که تولیداتشان را وارد بازار می‌نمایند، مصداق دارد، برخی اقدامات مرتبط با این هدف می‌تواند در پروژه‌های که باید فراورده‌ی نرم‌افزاری برای تعداد زیادی از کاربران ارسال شود نیز، مفید باشد.

توجه داشته باشید که در پروژه‌های تجاری که باید در آنها یک بسته‌ی‌ نرم‌‌افزاری تولید شود، اقدامات مرتبط با دستیابی به این هدف، باید خیلی زودتر و در فاز ساخت و حتی فاز معماری، شروع شده باشد.

برای شناسایی و تفکیک همه‌ی اجزای بکار رفته در فراورده‌ی نهایی از مستندی تحتِ عنوانِ صورت وضعیتِ فراورده استفاده می‌شود. بسته‌ی نهایی یک فراورده‌ی نرم‌افزاری، شامل سیستم نرم‌افزاری قرار گرفته روی یک رسانه‌ی ذخیره‌سازی، برخی از مستندات و دست‌ْنامه‌ها، فرم‌ها و اسناد مربوط به موافقت‌نامه‌ی لیسانس، و نیز خودِ مکانیزم‌ِ بسته‌بندی است.

اطمینان از قرارگیری همه‌ی اجزاء در محل مناسب‌شان بسیار ضروری است. سیستم نرم‌افزاری و نیز نرم‌افزارِ نصب و راه‌اندازی باید بررسی مجدد شوند. مستندات و دست‌ْنامه‌ها نیز باید از لحاظ مناسب‌بودن برای چاپ و یا سهولت استفاده بررسی شوند. پس از اطمینان از صحت همه‌ی اجزاء ، فراورده‌ی نرم‌افزاری در اختیار بخش تولید انبوه قرار گرفته و به تعداد زیاد تکثیر می‌شود.

اگر یک محصول تجاری را تولید کرده‌ باشید، بایستی فراهم‌آوری چند دستاوردِ دیگر را نیز در نظر داشته باشید. این دستاوردها، عبارتند از:

  • یک توصیف یک تا دو صفحه‌ای را در چند حالت مختلف، به صورت کوتاه و مختصر، متوسط، و نیز توصیفی بلند و مفصل از فراورده، موقعیت آن، و ویژگی‌ها و مزایای کلیدی آن، فراهم نمایید. این توصیف سنگ بنا و شالوده‌‌ای برای موفقیت معرفی فراورده می‌باشد.
  • برخی اطلاعات فرعی و تکمیلی در رابطه با فراورده از جمله: مقالات فنی، اطلاعاتی روی وبْ‌سایت، دِموهایی از فراورده، ارائه‌های چند رسانه‌ای درباره‌ی فراورده، وایتْ‌پِی‌پِر و نیز داده‌های آماری مرتبط
  • اطلاعات پشتیبانی فروش. ارائه‌های فروش، ارائه‌های فنی، اطلاعات آموزشی برای آشنایی با زمینه‌ی کاربرد فراورده، اطلاعاتی آماری درباره‌ی به‌کارگیری فراورده، مقالات توصیف موقعیتِ فراورده، راهنمایی‌هایی در رابطه با چگونگی دستیابی به اهدافِ فروش، مراجع، داستا‌ن‌هایی از موفقیت فراورده، و مانند آن.
  • خبرنامه‌های داخلی، کاتالوگ‌ها و بروشورها، خلاصه‌های تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید