همسان سازی خودکار پسورد فایل

یکی از ویژگی های اوراکل 12c، همسان سازی خودکار پسورد فایل در data guard می باشد. با این ویژگی، بعد از تغییر پسورد کاربر sys در primary، لزومی به انتقال(scp) پسورد فایل به data guard وجود ندارد.

مثال زیر را ببینید:

SQL> alter user sys identified by khan;
User altered.

[[email protected] ~]$ sqlplus “sys/[email protected] as sysdba”
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Thu Feb 22 11:22:35 2018
Connected to:
SQL>

البته این قضیه برای کاربران دیگری که مجوز sysdba دارند، هم صادق است. همچنین با دادن مجوز sysdba به کاربر جدید، این تغییر هم به صورت خودکار به data guard منتقل خواهد شد:

—in db
SQL> create user vahid identified by v;
User created.
SQL> grant sysdba to vahid;
Grant succeeded.

—in stb:
SQL> col USERNAME format a20
SQL> select username,sysdba from v$pwfile_users;
USERNAME SYSDB
——————— ——
VAHID TRUE

دیدگاهتان را بنویسید