واقعی کردن شماره آرشیوها در ویوی v$archived_log

در صورتی که ویوی مربوط به حداکثر شماره آرشیو، یک عدد غیرمرتبط یا عددی مربوط به آرشیولاگ old incarnation را نشان می دهد، برای اینکه عدد واقعی را به ما نشان دهد و اعداد قدیمی را پاک کند، سه روش ممکن می باشد:

روش اول: Re-create Control file

روش دوم: Uncatalog archive log files:

RMAN> change archivelog sequence 1 uncatalog;
RMAN> change archivelog all uncatalog;
RMAN> catalog start with ‘archive log location’;

روش سوم: پاک کردن تمامی شماره آرشیوها در کنترل فایل و دوباره رجیستر کردن آنها:

SQL> select count(*) from v$archived_log;

COUNT(*)

———-

237

SQL> execute sys.dbms_backup_restore.resetCfileSection( 11);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select count(*) from v$archived_log;

COUNT(*)

———-

0

SQL> select sequence#,applied from v$archived_log;

no rows selected

RMAN> catalog start with ‘Archive Log Location’;

منظور از یازده در بالا، شماره آرشیو نیست بلکه نوع کاری است که باید resetCfileSection انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید